Ozan’a çılgın zam!

9 yaşındaki futbolcu, Lazio’nun da transfer listesine girince Yeşil-Beyazlılar, Ozan’ın 6 milyon euroluk bonservisini 10 milyon euroya çıkardı. Dev­re ara­sı trans­fer dö­ne­mi­nde en çok ko­nu­şu­la­cak isim­le­rin ba­şın­da hiç kuş­ku­suz  Bur­sas­por'un 19 ya­şın­da­ki yıl­dız oyun­cu­su Ozan Tu­fan geliyor. Mil­li formayı giymeye başlayan genç  oyuncu, baş­ta Fe­ner­bah­çe, Trab­zons­por ve La­zi­o ol­mak üze­re bir­çok ku­lüp kad­ro­su­na da­hil et­mek için gi­ri­şim­le­re baş­la­dı bi­le. SÖZLEŞMESİ 2018’DE SONA ERİYOR Bur­sas­por 2018'in ma­yıs ayında söz­leş­me­si bi­te­cek olan Ozan Tu­fan için 6 mil­yon eu­ro ci­va­rın­da bir bon­ser­vis be­de­li dü­şün­müş­tü. An­cak genç oyun­cu­nun ta­lip­le­rinin art­ma­sı ve özel­lik­le Se­ri­a A eki­bi La­zi­o'nun lis­te­si­ne gir­me­si üze­ri­ne bu ra­ka­mı Ye­şil-Be­yaz­lı yö­ne­timin 10 mil­yon eu­ro ci­va­rı­na çek­ti­ği kay­de­dil­di. Bir­ de alan ku­lüp eğer Ozan Tu­fan'ı sa­tar­sa bu sa­tış­tan pay alın­ma­sı şar­tı­nı da koy­ma ka­ra­rı verildi. Milli oyuncu ile en cid­di şe­kil­de il­gi­le­nen ekip olan Fe­ner­bah­çe'nin bon­ser­vi­se ya­pı­lan bu zam son­ra­sı trans­fer­de ge­ri adım at­ma­yı dü­şün­dü­ğü kay­de­dil­di. Ozan Tu­fan'ın ba­ba­sı Meh­met Tu­fan'a henüz Bur­sas­por'dan “Bu ta­kım si­zin­le il­gi­le­ni­yor” di­ye bir söy­lem gel­me­di. Ozan Tu­fan ka­nadı Ye­şil-Be­yaz­lı yö­ne­tim­den böy­le bir ta­lep gel­di­ği an­da gi­ri­şim­le­re baş­la­ya­cak.   GELEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK Ge­len tek­lif­ler Bur­sas­por ve Ozan Tu­fan ile bir­lik­te de­ğer­len­di­ri­le­cek. Oyuncu sadece Bur­sas­por’un anlaştığı bir takıma gitmeyecek. 19 ya­şın­da­ki fut­bol­cu ken­di ka­ri­ye­ri açı­sın­dan Av­ru­pa ku­lüp­le­rin­de oy­na­mak is­ti­yor. Bi­lin­di­ği gi­bi Ozan Tu­fan me­na­je­ri ile yol­la­rını ayır­dı. Şu­ an­da bu ko­nuy­la ba­ba­sı Meh­met Tu­fan il­gi­le­ni­yor. Meh­met Tu­fan, oğ­lu ile ça­lış­mak isteyen tüm me­na­jer­ler­le bir top­lan­tı yap­tı. Bu ko­nu ile il­gi­li ka­ra­rı­nı önü­müz­de­ki gün­ler­de ve­re­cek.

SporX

Bir yorum yazın

Lütfen bir isim/rumuz ve yorum yazın.

Kayıtlı bir kullanıcıyı yorumunuza etiketlemek(mention) için yorumunuzun içerisine örnek @bursasporluyuz şeklinde kullanıcı adını yazabilirsiniz.

Başa dön tuşu