İşte Bursaspor’un denetleme raporu

Bursaspor Kulübü Bağımsız Denetleme Kurulu olağanüstü seçimli genel kurul öncesi denetleme raporunu yayımladı.

Denetim raporu şöyle;

İş bu rapor Medeni Kanun’un Derneklerle İlgili Maddeleri, Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği
ve Tüzüğümüzün 43. maddesi uyarınca Denetim Kurulumuz tarafından 23.06.2019 – 30.06.2020
tarihleri arasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik olarak yapılan kontrol, denetim ve incelemelere
ilişkin bulgu ve tespitleri belirtecek şekilde düzenlenmiştir.
Bursaspor Kulübü Derneği yasal kayıtlarına esas teşkil eden belgelerin usulüne uygun olarak
düzenlendiği, içerdiği bilgileri doğru yansıttığı, bunlara dayanılarak yapılan muhasebe kayıtlarının
Vergi Usul Kanunu ile genel kabul görmüş Muhasebe ilke ve standartlarına uygun bulunduğu
görülmüştür.

2.Denetim Yöntemine İlişkin Bilgiler
Denetim Planlaması:
Bursaspor Denetim Kurulu, göreve başladığı tarihten itibaren her ay düzenli olarak Kulüp merkezinde
toplanmış, mali tablolar ve bu tablolara esas teşkil eden günlük kayıtlar üzerinden denetim yapmış ve
sonuçlarını gözden geçirmiştir.
Bursaspor Denetim Kurulu, Tüzüğümüzün verdiği görev ve yetkilerin sınırları kapsamında nitelik ve
nicelik açısından önemi, hatalı veya hileli olma riski, güvenilirliği gibi parametreleri de göz önünde
bulundurarak yaptığı incelemeler ile ilgili yeterli miktarda kanıt toplamıştır.
Denetim faaliyetimiz, Dernekler Kanunu ve bu kanuna ait yönetmelikler, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar
Kanunu, İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı, ilgili diğer mevzuatlar ve Derneğimiz Tüzüğü ile Genel Kurul
kararları doğrultusunda, Denetçinin bağımsızlığı ve tarafsızlığı ilkesine bağlı kalınarak gerekli
mesleki özen ve titizlik gösterilerek yapılmıştır.
Bu kapsamda olmak üzere, varlıklara ilişkin hakların ve borçlara ilişkin yükümlülüklerin Kulübümüze
ait olduğu fiili durum ve belgeler esas alınarak saptanmıştır.

3.HESAP İNCELEMELERİ:
1.Raporumuzda Bursaspor Kulübü Derneği Yönetim Kurulunca 30.06.2020 itibariyle düzenlenen
Bilânço ve Gelir Tabloları esas alınmıştır. Bu tablolar üzerinde yorumlar yapılacaktır.
2.Karar defterleri süresi içinde yasal yerlerden tasdik edildiği ve kararların usulüne uygun olarak
kayda geçtiği görülmüştür.
Kulübümüzde Genel Kurullarda verilen Denetim Raporları sadece yukarıdaki bilgileri içermektedir.
Raporun devamında Faaliyet Denetimi, İdari Denetim ve Mali Duruma İlişkin tespit ve çözüme ilişkin
tavsiyeler yer alacaktır.

DENETLEME KURULU

Bir Denetim Kurulunun bağlı olduğu kulübe hizmet edebilmesi; Yönetim Kuruluna Duymak
İstediklerini Değil Duyması Gerekenleri Söylemesi şartına bağlıdır. Denetim Raporları riskleri belirler,
tehditleri bildirir ve sonrası için Yönetim Kurulu çalışmalarına bir nevi ışık tutar. Ancak; Yönetim
Kurullarınca öncelikle bu raporların ciddiye alınması ve dikkatle incelenmesi gerekmektedir.
İşbu rapor, Bursaspor Kulübü faaliyetlerinin verimliliği ve etkinliğini değerlemek amacıyla bu
faaliyetlerle ilişkili usul ve yöntemlerin uygulanışının gözden geçirilmesini kapsamaktadır.
Daha önceki raporlarımızda belirttiğimiz kurumsal değerlere uygun olarak şekillendirme ve çağdaş bir
kulüp oluşturma açısından Yönetim Kurulu’na tavsiye ettiğimiz ilkeleri tekrar kısaca hatırlatmak
istiyoruz.

1-KURUMSALLAŞMA
Kurumsal bir futbol kulübünde ve Bursaspor Kulübü Derneği’nde FUTBOL ve FİNANS AKLI bulunmalı
ve Yönetim Kurulu sadece bu yapı arasında köprü vazifesi görmelidir.
Yönetim Kurulunun sadece gelir arttırıcı projelere yönelmesi ve Sosyal Konularda görev alması
gerekmektedir. Futbol ve Finans aklı profesyonellere emanet edilmeli ve Yönetim Kurulu bu alanlar
arasında köprü vazifesi görmelidir.
Tüzüğümüzün 5.maddesinde de belirtildiği üzere; ‘’Bursaspor’un tüm kurul ve organları, yukarıda
belirtilen amaç ve hedefler doğrultusunda, kurumsal yönetim ilkelerine uygun, şeffaf, denetlenebilir
ve hesap verilebilir bir yönetim anlayışını yansıtan stratejik bir plan çerçevesinde çalışır’’. Bu husus
hayata geçirilmeli ve tüm kurulların verimli ve etkin işlemesi sağlanmalıdır. İdari Kadro ve Yönetim
ofisinin Stadyuma taşınma süreci hızlandırılmalı ve Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri sadece Bursaspor
TV /futbol /basketbol takımlarımızın kullanımına bırakılması gerektiği kanaatindeyiz.

2-DEMOKRATİKLEŞME
Bursaspor sağlıklı bir Genel Kurul yapısına sahip olmalıdır. Bursaspor’da en önemli organ Genel Kurul
olup hesap sorma yeri Genel Kurullardır. Katılımcı bir kongre, yeni üyeler, yeni fikirler, takdir,
eleştiriler, doğruya ulaşabilmesi adına çok önemlidir. Sorgulayan ve kendisini sorgulatabilen bir
kongre yapısı olmazsa olmazdır.

3- ŞEFFAFLIK
Bursaspor kamuya ve özellikle üyelerine karşı açık ve dürüst olmak zorundadır.
Ticari sır niteliğindeki ve henüz kamuya açıklanmamış bilgiler hariç olmak üzere, futbol kulübüyle ilgili
finansal ve finansal olmayan bilgilerin, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, kolay
erişilebilir bir şekilde kamuya duyurulması yaklaşımıdır. Bu maksatla Yeni Seçilen Yönetim
Kurulu’ndan talep ettiğimiz Denetleme Kurulumuz için Resmi İnternet Sitemiz üzerinde Bursaspor
Kamuoyunu gerekli olduğu konularda bilgilendirmek amacıyla interaktif bir Denetleme Kurulu
bölümünün ivedilikle açılmasını talep etmemize rağmen açılmamasını şeffaflık adına ciddi bir eksiklik
olarak görmekteyiz.

4- MALİ DİSİPLİN VE HESAP VERİLEBİLİRLİK
Sportif Başarı tabelaya, Mali Başarı ise Bilançoya yansır. Özeleştiri yapmayan bir yönetim için sportif
başarısızlık, yönetimleri şuursuzca yüksek bedelli transferlere ve Mali Başarısızlık ise yönetimleri
bilançodaki gider kalemlerini mazeret göstermesine yol açar. Gerçeklere uygun bütçe hazırlanması
gerekmektedir.

DENETLEME

1-) İDARİ DENETİMİ
Hatırlanacağı üzere 23.06.2020 Tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul’un içinde
bulunduğu 2018-2019 Sezonu Sonunda Bursaspor Kulübü A Takımı Süper Lig’den TFF 1. Lig’e
düşmüştü. Bu başarısızlık neticesinde 23.06.2019 Tarihinde Yapılan Seçimli Olağanüstü Genel
Kurulda, Dönemin Yönetim Kurulu İbra Edilmemiş, Dönemin Yönetim Kurulu’nun Bursaspor Kulübü
Gelirlerine Koymuş Oldukları Temlikler, Taşınmaz Üzerine Koydukları İpotek Kararları ile Yönetici
Alacaklarına karşı kendilerine kestikleri Bursaspor Kulübü Çekleri ile almış oldukları Yönetim Kurulu
Kararları Denetleme Kurulumuzun Olağanüstü Genel Kurul’da vermiş olduğu önerge ile iptal edilmiş
ve Yeni Yönetim ve Denetim Kurulu seçimleri yapılmış idi. Olağanüstü Genel Kurul’da sunulan
Denetleme Kurulu Raporunda, Bursaspor Kulübü olarak sonucunda sportif başarısızlık getiren içinde
bulunulan İdari ve Mali Sıkıntıların çözümü ile ilgili öneri ve tavsiyelerde bulunulmuştu. Bu
tavsiyelerin en önemlisi Etkili Gider Yönetimi amacıyla Kırmızı Halıların tamamen ortadan kaldırılması
çağrısıydı. Bu çağrı ile ilgili Yeni Seçilen Yönetim Kurulu bir dizi tasarrufa gitmiş ve yapılan tasarrufların
başında Personel Sayısı hakkında Yönetim Kurulu’nun takdiri ile yapılan tasarruf gelmiş idi. İlk olarak
Personel Sayısının geçmiş Olağanüstü Genel Kurul’dan işbu Olağanüstü Genel Kurul’a gelinceye kadar
seyrini göstermeyi amaçladık.
23.06.2019 – 30.11.2019 – 30.06.2020 Tarihleri İtibari ile Personel Sayısı;

2. MALİ TABLOLAR
Aşağıda ana hatları ile karşılaştırmalı olarak 23.06.2019, 30.11.2019 ve 30.06.2020 Tarihli Bilanço ve Gelir
Tablolarının ayrıntılı olarak Ek 1 ve Ek 2’de eklenmiş olup bazı hususlar gerek yazılı gerek grafik olarak
aşağıda anlatılmıştır.

30.06.2020 Tarihli Bilançonun Pasif Tarafındaki Kısa Vadeli Borçlar içindeki Ticari Borçlarda gösterilen
93.511.817,20 TL tutarındaki Çekli Borçlar Bursaspor Yönetim Kurulu Kararı ile Önceki Yönetim Kurulu
Başkanı Ali Ay’a olan Yönetici Borçlarına karşı verilmiş Denizbank sıra çekleridir.
Bilançomuzun Aktif Tarafı Dönen Varlıklar içinde yer alan Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabının (Mizandaki
180 Nolu Hesap) ve Duran Varlıklardaki Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabının (Mizandaki 280 Nolu Hesap)
yerine Dönemsellik ilkesine göre kayıt edilmesi daha doğru olurdu düşüncesindeyiz. Bilançonun Aktif
Tarafında bulunan Dönen Varlıklar içindeki Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabının 30.06.2020 Tarihi itibarı
ile açılımı aşağıdaki gibidir;

BURSASPOR GELECEK AYLARA

Duran Varlıklar içinde yer alan Bursaspor Kulübü Derneği’nin doğrudan veya dolaylı olarak sahip olduğu
bağlı ortaklıklara ilişkin Pay Tutarları ve Özkaynak Bilgileri aşağıda listelenmiştir.

Yukarıdaki özet listelemeden de görüleceği üzere Kulübün Bağlı Ortaklıkları Basketbol A.Ş. haricinde
sermayelerini tüketmiş olup borca batık durumdadırlar. İlgili şirketlerin iflasının istenmesi durumunda
bu şirketlerin ortağı (sahibi) Bursaspor Kulübü Derneği’nin müflis duruma düşmesi söz konusu
olabilecektir.
Bilançonun Pasif Tarafında Hem Kısa Vadeli Hem de Uzun Vadeli Borçlar içinde yer alan Vergi ve SGK
Borçlarının dökümü aşağıdaki gibidir. Kulübümüzün 30 Haziran 2019 tarihi itibariyle 53.726.189,92 TL
Vergi ve SGK borcu bulunmaktadır. Söz konusu borcun 30 Haziran 2019 tarihi itibariyle 49.274.648,38 TL’si
Vadesi Geçmiş ve Yapılandırılan Borçlardan, 4.451.541,54 TL’si ise Vadesi Geçmemiş Borçlardan
oluşmaktadır. Geçmiş Yönetim Kurulu’nun Vergi ve SGK Ödemediği gibi Yapılan Yapılandırmalara da
uymaması nedeniyle anılan yapılandırmaların bozulması neticesinde gecikme faizleriyle beraber oluşan
bakiyede ciddi bir artış meydana gelmiştir.

Yönetim Kurulu Kararı ile Bursaspor Kulübü Derneği’ne ait Dereçavuş ve Yunuseli’ndeki arsalar Geçmiş
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ay’ın alacaklarına mahsuben Ali Ay’a 26.500.000 TL Bedelle 20.03.2019
Tarihinde devredilmiştir. Denetleme Kurulumuzun bu konu ile ilgili yapmış olduğu bahsi geçen arsaların

Bursa Merkezli SPK ve BDDK Lisanslı Arıkan Değerleme A.Ş. Firmasına yaptırılan değerleme neticesinde
toplamda ortaya çıkan 28.325.000 TL tutarındaki değer takdiri ile oluşan 1.825.000 TL tutarındaki fark
Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar olarak Bursasporumuz’a kazandırılmıştır. Eski Başkan Ali Ay’a yapılan arsa

satışı ve ortaya çıkan farkın Denetleme Kurulumuzca Bursasporumuz’a kazandırılması neticesinde Gelir-
Gider Tablosunun Aktif Tarafındaki Olağanüstü Gelirler ve Karlar hesabı 19.341.313,86 TL seviyesinde artı

bir katkı vermesi suretiyle 31 Mart 2019 itibarı ile Gelir – Gider Tablosu 11.109.588,21 TL kar
gerçekleşmesi ile sonuçlanmıştır. 2019 Yılının ilk çeyreğinin Mali Tablolarında kar gerçekleşmesine rağmen
gider kontrolündeki ve gelir artırıcı faaliyetlerdeki yetersizlikler ve kur farkları zararları neticesinde
23.06.2019 Tarihi İtibariyle – 3.144.946,20 TL negatif Gelir-Gider farkı neticesinde yaklaşık 3 aylık zaman
zarfında – 14.254.534,41 TL Zarar edilmiştir. 23.06.2019 Tarihinden 30.11.2019 Tarihine kadarki dönemde
ise hem Transfer Tahtasının açılmasını teminen geçmiş dönem Oyuncu Ödemelerindeki artış hem de
geçmiş futbolcu ve teknik kadro alacakları ile alakalı davaların masrafları, gecikme ve cezaları ile Vergi ve
SGK Borçlarının tekrar yapılandırmasından kaynaklanan Olağanüstü Gider ve Zararlarda meydana gelen 10
Milyon TL civarındaki artışın etkisiyle 11 Aylık zarar – 19.532.398,48 TL civarında gerçekleşmiş durumdadır.
30.11.2019 ile 30.06.2020 Tarihleri arasındaki dönemde de TFF 1. Ligde mücadele edilmek zorunda
olunması nedeniyle gelir kalemlerindeki dramatik düşüş ve yapılan yardımların sığlığı gibi nedenlerin
yanında gider yönetiminde kaçınılmaz giderlerden kaynaklanan zaaflardan ötürü 7 Aylık toplam zarar
– 30.261.782,00 TL seviyesinde gerçekleşmiş durumdadır. Zararın önüne geçilememektedir ve zararı
durdurmadan mali durumda iyileşme yapmak imkânsızdır.
Yukarıda göstermiş olduğumuz Gelir – Gider Tablosunda Gelirler Kısmındaki Diğer Faaliyet Gelir ve Karları
Kambiyo Karlarını, Giderler Kısmındaki Diğer Faaliyet Gider ve Zararları Kambiyo Zararlarını
göstermektedir. Bu iki hesapla ilgili 30.11.2019 ile 30.06.2020 Tarihleri arasındaki Kambiyo Kar-Zarar
Durumunun açılımı aşağıda ortaya konmuştur;

Yukarıda anılan çeklerin ve belirtilen arsaların ihracı ile Uzun Vadeli Borçlarda bulunan Yöneticilere Borçlar
Hesap Bakiyesinin 30.11.2018 Tarihindeki 107.797.113,34 TL seviyesinden 23.06.2019 Tarihi itibarı ile
20.773.270,96 TL seviyelerine kadar gerilemiş olduğu, Bursaspor Kulübü’nün Finans Kurumlarından
borçlanamaması nedeniyle 30.11.2019 Tarihi itibariyle 26.209.091,83 TL ve 30.06.2020 Tarihi itibariyle
34.838.192,21 TL seviyelerine tekrar tırmanmaya başladığı tespit edilmiştir.
30.06.2020 Tarihi itibarı ile Toplam Borç Grafiği şöyledir;

1-) Daha önce Divan Kurulu’nda yaptığımız sunum ve konuşmalarda da belirttiğimiz üzere Uzun
Vadeli Futbolcu ve Teknik Kadro Alacaklarının ana tabloda gösterilmesi gerekmektedir. 31.12.2016
tarihine kadar uzun vadeli borçlar içinde ‘’Teknik Kadro ve Oyunculara Borçlar’’ hesaba katılırken
2017 yılından itibaren ‘’ Teknik Kadro ve Oyunculara olan uzun vadeli borçlar ‘’ bilançolarda
gösterilmemektedir. Sporcuların bonservis değerleri Duran Varlıklar içerisinde yer almaktadır
dolayısıyla aynı sporcunun Uzun Vadeli Alacağının da bilançoda gösterilmesi gerekmektedir.
Sporcunun bir sonraki sene takımda olup olmayacağı belli olmaması sebebi ile dipnotta gösterildiği
tezi de kurulumuzca kabul edilemez. Zira; sporcu ile karşılıklı tazminatsız feshetmediğiniz sürece yada
tek taraflı feshetmediğiniz sürece (burada fesih tazminatı doğuyor) kadro dışı dahi kalsa
sözleşmesinin sonuna kadar uzun vadeli alacağına hak kazanacaktır. Bu nedenler ile 30.06.2020 Tarihi
itibariyle 25.317.000 TL civarındaki uzun vadeli futbolcu alacağı da borca eklenmiştir.
2-)Kulübümüzün ortalama sabit geliri Süper Lig’de olduğumuz dönemde yıllık 120.000.000 TL civarı
iken TFF 1. Lig’e düşülmesi ile beraber bu rakamın azami sadece % 25’ine kadar düşmüştür. Yukarıda
ortaya koyduğumuz 30.06.2020 itibariyle 492.291.586 TL Tutarındaki Toplam Borç miktarı
düşünüldüğünde

BURSASPOR A TAKIMININ SÜPER LİG’E ÇIKAMAMASI NEDENİYLE BU SEZON İTİBARI İLE BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ’NİN BORÇLARINI ÇEVİRİP TFF 1. LİG’DE YOLUNA DEVAM
ETMESİ MÜMKÜN GÖRÜNMEMEKTEDİR. BAĞLI ORTAKLIKLARININ DA BORCA BATIK DURUMU DA
KONKORDATO İLAN EDİP TÜM BORÇLARIN YENİDEN UZUN VADELİ OLARAK YAPILANDIRILMASINI,
ALACAKLI MUHATAPLARIN HACİZ TALEPLERİNİ DURDURUP CARİ DÖNEM EN DÜŞÜK GİDER VE EN
YÜKSEK GELİR HEDEFİYLE YOLA ÇIKMAYI ZORUNLU KILMAKTADIR.
BANKA KREDİLERİ
Bursaspor Kulübü Derneğinin iki adet ana Banka Kredisi bulunmaktadır. Birincisi Denizbank ve Ziraat
Bankası Konsorsiyumunun vermiş olduğu 30.06.2020 Tarihi itibariyle 81.068.942,46 TL Ana Para
Bakiyeli Taksitli Kredi ve Diğeri Ziraat Bankası’ndan alınan 20.553.633,48 TL Ana Para Bakiyeli Rotatif
Kredi Şeklindedir. Ayrıca Anadolu Bank’tan alınan 2.000.000,00 TL’den kalan 1.000.000,00 TL ve Eko
Factoring’ten Kullanılan 2.000.000 TL’lik finansmandan kalan 500.000 TL ile kullanılan toplam
finansman anapara bakiyesi yukarıda belirttiğimiz gibi 103.122.575,94 TL’dir.
81.068.942,46 TL Ana Para Bakiyeli Taksitli Konsorsiyum Kredisi Eylül 2020’ye kadar dondurulmuş
olup 30 Haziran 2020 itibariyle yıllık % 16,5 faiz oranından TAHAKKUK ETTİRİLMEMİŞ FAİZ TUTARI
13.376.375,51 TL OLARAK TOPLAM BORÇ GRAFİĞİNE EKLENMİŞTİR.
Ziraat Bankası’ndan kullanılan 20.000.000,00 TL Ana Para Bakiyeli Rotatif Kredi geri ödemesi 6 ay
içinde yapılamadığı için yeniden yapılandırılmış olup 30.06.2019, 30.09.2019, 31.12.2019 ve
31.03.2020 Tarihlerinde 5.000.000,00 TL Eşit Taksitli olarak ödeme tarihleri belirlenmişti. 30.06.2019
ve 30.09.2019 tarihlerindeki taksitler ödenemediği için Ziraat Bankası’ndan gelen talep ile Rotatif
Kredi’nin kefaleti bulunan Eski Başkan Ali Ay ile Rotatif Kredi Faizlerini de kapsayacak şekilde
1.400.000,00 TL tutarında ek kefalette bulunması konusunda 26.12.2019 tarihinde sözleşme
imzalanıp anılan miktarda ek kefalet sağlanmıştır.
TRANSFER TAHTASI
Gün geçtikçe içinden çıkılmaz hale gelen bozuk mali durum nedeniyle Transfer Tahtamız kapalıdır. Şu an itibariyle ödenmesi gereken kesinleşmiş dosyalar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur (Kur-
21.08.2020 TCMB Efektif Döviz Kurlarıdır)

Kesinleşmiş Dosyalar ile Beraber Yargılaması Devam Eden Dosyaların da olduğu şekliyle aleyhte
sonuçlanması halinde 21.08.2020 TCMB Efektif Kurları ile toplamda 71.218.301,34 TL + İşlemiş Faiz
şeklinde bir ödeme yükümlülüğü ile karşılaşacağımızı görmekteyiz. Kulüp Hukuk Departmanı’ndan
verilen bilgiye göre ödeme yükümlülüklerini yerine getirmediğimiz taktirde Transfer Tahtası Kapalı
Kalmaya Devam Edecek olup eksi puan içeren sportif ceza uygulanmayacaktır. Fakat, Kulüp Lisans
alınamadığından dolayı Yeni Sezon başlarında -3 puan cezası almamız muhtemeldir.

BURSASPOR BASKETBOL TAKIMI
2019-2020 ING Basketbol Süper Ligi’ne çıkmaya hak kazanan Basketbol Takımımızın Bursaspor Kulübü
Derneği’nin sorunlu Mali Yapısından etkilenmeden ilk kez çıktığı Süper Lig’de kalıcı ve başarılı
olabilmesi amacıyla 06.05.2019 Tarihli 42 Nolu Yönetim Kurulu Kararı ile % 100 Bursaspor Kulübü
Derneği iştiraki Bursaspor Basketbol Sportif Hizmetleri A.Ş. ünvanlı bir şirket kurulmuş olup Yönetim
Kurulu Başkanlığı’na da Sezer Sezgin görevlendirilmiştir.
Basketbol takımımızın giderdeki küçülmeye ters orantılı olarak ligde gösterdiği başarı takdire
değerdir. Basketbol A.Ş. ile ilgili tek düşündürücü nokta 30.06.2020 Tarihi itibariyle İştiraklerden
Alacaklar (Bursaspor Kulübü Derneği’ne Geçmiş Dönem Borçları ile ilgili yapılan ödemeler) Hesabı
1.294.300,49 TL tutarı ile Bilançonun Aktif Tarafında önemli bir bakiyeye tekabül etmektedir.
Bilançonun Pasif Tarafındaki Yöneticilere Borçlar Hesabı (Sezer Sezgin) 1.125.299,15 TL ile bu bakiyeyi
hemen hemen karşılamaktadır. Yönetici Alacaklarını tahsil etmek istediği taktirde ek kaynak ihtiyacı
olacağı görülmektedir.

DİĞER DÜŞÜNCELERİMİZ;
1-) Yönetim Kurullarına Mali Genel Kurullarda onaylanan bütçenin hesap döneminde %25 ine kadar
aşma yetkisi verilmektedir. Tüzüğümüzün 59.3 maddesi 2.fıkrası gereğince bunu aşan ödemelerden
Yönetim Kurulu’nun müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğu yazmaktadır. Mali Genel Kurullarda
onaylanan yüksek rakamlar baz alındığında ve kulübümüzün içerisinde bulunduğu mali durumda ele

alındığında bütçenin + %25 aşılma ihtimali pekte mümkün gözükmemektedir. Bu nedenle Yönetim
Kurulu’na tahmini bütçeler üzerinden değil cari yıl gelir bütçesinin (gerçekleşen gelir) %25 ine kadar
borçlanma yetkisi verilmesi gerekmektedir. Örneğin; Kulüp 2019 yılında 100 birim gelir elde etmişse
kulüp en fazla 125 birim borçlanabilmeli ve 125’i aşan rakamdan dönemin Yönetim Kurulu üyeleri
sorumlu olmalıdır. Trabzonspor Kulübü yeni tüzüğünde bu uygulamayı başlatmış ve İlgili Yönetim
Kurulu üyelerinden kongre sonrası bu doğrultuda tek tek taahhüt almıştır. Devamında iki yılda ilgili
kulüpte ekonomik anlamda devrim niteliğinde kararlar alındığı, tasarruflar yapıldığı açıkça ortadadır.
Başarılı bir uygulama örneği söz konusu iken ileride yapılabilecek Tüzük Tadili Kongresinde Yönetim
Kurulunun Cari yani gerçekleşen bütçe üzerinden sorumlu olduğu şeklinde tüzüğümüzün
değiştirilebilir olduğu kanısındayız. Tabiki Yönetim Kurulu %25 i aşan durumlarda GEREKÇELERİ İLE EK
BÜTÇE talebi ile Mali Genel Kurulu toplayabilir yetki verilmesi halinde EK BÜTÇE alabilir.
2-) Bütçe hesap dönemin 01 Ocak-31 Aralık olması ve en büyük faaliyet alanımız olan Futbol
Takımımızın tam sezonunu kapsamaması sebebi ile bilançolara da sağlıklı yansıması söz konusu
olmamaktadır. Kurulumuz Bütçe hesap döneminin 01.06-31.05 şeklinde tam 1 sezonu kapsayacak
şekilde olması halinde daha sağlıklı verilere ulaşabileceği kanaatindedir.
3-) Tüzük Değişikliklerinin ayrı bir Tüzük Tadil Kongresi Yapılarak Görüşülmesi daha sağlıklıdır. Zira
sonuçta bir anayasa maddesinin değişimi oylanacaktır. Gündem maddesi olarak değil gündemin
kendisi olmalıdır. Tüzüğümüzün birçok tamamlamaya ihtiyacı vardır. Kongre sandık düzeninden,
tüzüğe aykırı eylemlere yaptırım uygulanmasına kadar Tüzükte bir takım değişiklikler yapılması
gerekmektedir.
4-) Hatırlanacağı üzere 23.06.2019 Tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulda Geçmiş Yönetim
Kurulu ibra edilmemiş idi. Konu ile ilgili Denetleme Kurulu Olarak Bağımsız Denetim Raporunu
ivedilikle tamamlayıp Yönetim Kurulu’na konunun Hukuka intikali için talepte bulunmuştuk. Yönetim
Kurulu da 2019/102069 Soruşturma Numarası ile Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda
bulunmuştur. Yapılan tahkikat neticesinde konunun Kovuşturmaya Yeri Olmadığına karar verilmek
suretiyle konu kapatılmaya çalışılmaktadır. Burada bir konuya dikkat çekmek istiyoruz. Türkiye
Cumhuriyeti’nde kendine münhasır Adalet Bakanlığı’na Bağlı Adalet Sistemi İçinde bir SPOR HUKUKU
DALI BULUNMADIĞI İÇİN BU TÜR İBRASIZLIK DURUMLARINDA KANUNDAKİ BOŞLUKLARDAN
KAYNAKLI SÖZ KONUSU KONULAR KAPATILABİLMEKTE VE SPOR KULÜPLERİNİN YÖNETİM KURULLARI
TÜRKİYE’DEKİ TAKIMLARI GEREK BASİRETSİZLİKLERİNDEN GEREKSE YETERSİZLİKLERİNDEN ÖTÜRÜ
ÇEVRİLEMEZ BİR BORÇ YÜKÜNE SOKUP, ÖNLENEMEZ ZARARLAR ETTİRİP SONRASINDA KENDİ
İŞLERİNE DÖNEBİLMEKTEDİRLER. TÜRKİYE’DEKİ TÜM SPOR FUTBOL KULÜPLERİNE ÇAĞRIMIZ GELİN
TÜRKİYE’DE KENDİNE MÜNHASIR SPOR HUKUKUNUN KURULMASINA VE OLUŞMASINA HEP BERABER
EL VERELİM VE KULÜPLERİMİZİN YAŞAMASINA İMKÂN SAĞLAYALIM.
5-) Bursaspor Kulübü Derneği Konkordato ilan ettiği taktirde Bilançonun Aktif Tarafındaki 180 ve 280
Nolu Gelecek Aylara ve Yıllara Ait Giderler Hesabı Dönemsellik ilkesine göre Peşin Ödenmiş
Bakiyelerden oluşturulup kalan Borçlar Giderleştirilip (ortaya çok ciddi bir zarar çıkacaktır) Bilançonun
Pasif Tarafında 381 ve 481 nolu hesaplarda takip edilmelidir. Bu şekilde düzenleme yapılırsa
Bursaspor Kulübü Derneği’nin gerçek borç ödeme potansiyeli ortaya çıkarılmak suretiyle Yönetim
Kurullarının Ayağını Yorganına Göre Uzatmaları sağlanabilecektir.
6-) Bursaspor Kulübü’nün geleceğini şekillendirmek açısından,

 • Kurumsallaşmak,
 • Şeffaflık Sağlamak
 • İletişime Önem Vermek,
 • İsrafı Önlemek,
 • Mali Disipline Girip Sıkı Tutmak gibi ilkelerin etrafında birleşilmelidir.

DENETİM KURULUMUZUN İKİNCİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KONGRE RAPORU İLE KIYMETLİ BURSASPOR
CAMİASINI ELİMİZDEN GELDİĞİ ÖLÇÜDE BAĞIMSIZ VE TARAFI SADECE BURSASPOR MENFAATLERİ
OLARAK AYDINLATMAYA VE OLASI TEHLİKELERE KARŞI BİLGİLENDİRMEYE ÇALIŞTIK. BURSASPOR
KULÜBÜ’NÜN BAŞARISI TÜM CAMİANIN ÖZLEMİ, DİLEĞİ VE ORTAK HEDEFİ OLMALIDIR.
KULÜBÜMÜZ TARİHİNİN AÇIKLAMALI İKİNCİ DENETİM KURULU RAPORU OLMASI SEBEBİ İLE EKSİĞE
VE TAMAMLAMAYA İHTİYAÇ DUYULDUĞU KONUSUNDA KURULUMUZ HEMFİKİRDİR.
BURSASPOR CAMİASINA SAYGILARIMIZLA,

MBA, TAYFUR SERDAR GÜLLÜLÜ
BAŞKAN

SMMM, UĞUR ÖZER

SMMM, RECEP GÜLLER
MUHASİP ÜYE

10 Yorum Onay bekleyen yorum yok

 1. Haberin hepsini okumak istemeyen arkadaşlar için özet;
  Rahmetliden sonra gelenler kulübü göz göre göre batığa doğru sürüklemiş olup, eldeki imkanlar altyapı ve amatör kulüpler Basketbol şube dışına batık durumdadır. Aynı zamanda futbolcu alacakları dağları aşmış, menajer ödemeleri yapılmamış, Shehu gitmiş daha bonservis borcu kapanmamış.

  Özetin de özeti, beceriksiz ve basiretsiz yönetimler kulübü karalığa gömmüştür. Kulüp bu seneyi atlatıp Süper Lig’e çıkarsa iyi bir yapılanma ile 5 sene de kurtulabilir. Aksini düşünmek dahi istemiyorum.

  20
  1. @tmkus yorumuna yanıt olarak

   7 yıldır işini yapan olmamış. yönetim, denetim, taraftar, divan kurulu….. yeni yönetim 3000 üyenin üyeliğini düşürmenin yolunu bulmalıdır.

  2. @tmkus yorumuna yanıt olarak

   Bu çok acı geldi. .. Zor da olsa küme düşme yi kabullendik … Ama bu borç batağını kabullenemiyorum. Çocuk açım dedi baklava çalıp yedi. Adam açım dedi simit çalıp yedi. . Ceza aldılar. …. Ya bunlar ??? Ceza aldılar mı. ??? Hayır. .. Bu takım ingiltere de oynasa bu durum da olsa böyle borç batağında olsa zimmet e para geçirmekten dünya kadar ceza alırlar. .. Vay benim sevdiğim takıma ne hale getirilmiş BURSASPOR um için deplasmanlarda sırtıma yediğim jop lar. .. İşyerinde bjk li müdür lerle yaptığım tartışma lar sonucunda işten kovulmalar. .. Bunlar acıtmadı da şu borç batağı çok canımı yaktı. .. Nasıl kurtuluruz. ??? Çözüm ne ÇÖZÜM. ????

   1. @ATOM KARINCA yorumuna yanıt olarak

    En kısa çözüm sat kurtul, gelen kendi parasını değerlendireceğinden dolayı takımı daha da kötü hale getirmeyecektir. Uzun vadede olan çözüm ise aklı başında taraftar. Taraftar taraftarlığını bilecek, holigan olmayacak, ev otobüs basmayacak, eleştiri yapana ana avrat küfredip dövmeye çalışmayacak, yönetimin işine karışmayacak sonuçta seçen yine taraftar. Bu takımı şampiyon yapan başkanların hepsi yuhalanmış ve istifaya davet edilmiştir, unutmayalım. Bu yolda biri canını, diğerleri de Bursaspor sevdası içlerinde yaşasa da başkanlık duygusunu kaybetmiştir. Neden taraftar kendini düzeltmeli onu da açıklayayım, bu yöneticileri biz seçiyoruz, oylarımız satılık olmamalı 5 adaylı seçimlerden tek adaylı seçimlere geldik. Seçimlere gitmeme rağmen, ne Körüstan’a, ne Bölükbaşına, ne Ay’a ne de Mestan’a oy vermedim. Onların bu işi kaldıracağını düşünmüyorum. Kamat umarım beni yanıltır. Bu şekilde düşünmemem kulübe destek olmadığım anlamına gelmesin. Biz her zaman her yerde Bursasporluyuz. Aksi olsaydı bu kadar kötü yönetilen takımın taraftarı kalmazdı.

 2. 123. 124. 125 bloktakiler
  216. Dakiler
  116. Dakiler
  Macin. 10 ncu dakikAsinda. Yusufa kapalı da n kufredenler
  Mutlu musunuz
  Yapmayin. Olan bursaspora olacak
  Kimseye bisey olmayacsk dediğimizde bizede kufredenler
  Mutlumusunuz simdi
  Hadi bakalim geri getirin simdi bursasporu

  15
 3. Bursaspor Denetleme Kurulu ne kadar “bağımsız” tartışılır.Yönetmelik ve tüzüğün bir an önce revize edilmesi gerekir.

  12
  3
 4. Körüstan(frey-taiwo vs)bölükbaşı(onun aldığı değil sattıklarından kazandıkları vs)ali ay(1060 vs) sonuç borçsuz takımı rahmetli ibrahim yazıcı dan sonra(adamı hapse attınız bursaspor diye kalpten gitti) bitirdiniz halada bitmediniz,sonumuz eskişehir olmasın diyorsanız şirketleşme şart

  11
 5. Can alıcı cümle şu “Bursaspor kulübünün mevcut borçlar ile tff 1.lig de yoluna devam etmesi mümkün görünmemektedir” bir diğer önemli nokta “konkordato ilan edilmesi ve olası hacizlerden kaçınılması” yani özetle batmışız. Artık konuşulacak birşey yok, para edecek herkes satılacak yerine vakıfköyde ki gençlerle çıkılacak. Veya çok minimum paralara (maksimum yıllık 100.000 tl ) sadece bursasporu sevdiği için oynayacak adamlar bulacağız. Ve bize bedava çalışacak bir td lazım. Acı ama gerçek durum bu mâlesef. 100 kere dedik bu sene çıktık çıktık yoksa batarız diye, kimse oralı olmamış.

Bir yorum yazın

Lütfen bir isim/rumuz ve yorum yazın.

Kayıtlı bir kullanıcıyı yorumunuza etiketlemek(mention) için yorumunuzun içerisine örnek @bursasporluyuz şeklinde kullanıcı adını yazabilirsiniz.

Başa dön tuşu