İşte Bursaspor Basketbol Derneği tüzüğü

Bursaspor Basketbol Derneği'nin tüzüğü yayımlandı.

14 Eylül tarihinde Dernekler Masası‘na sunulan ve onayı beklenen Bursaspor Basketbol Derneği‘nin tüzüğü kabulünün ardından yayımlandı.

Bursaspor Basketbol‘un resmi internet sitesinden yayınlanan tüzüğün hazırlanmasında Bursaspor Basketbol Derneği Kurucu üyelerinden Yalçın Cambaz, Caner Zengin, Gökhan Sezer ve Ömer Keskin‘in katkıları ile hazırlandı.

Bursaspor Basketbol Derneği Başkanı Sezer SezginBizim Bursaspor’a bağlılığımız bu tüzükle beraber mühürlenmiştir. Basketbol Kulübü tüm yanlarıyla Bursaspor Kulübü Derneği’nindir.” ifadelerini kullandı.

BURSASPOR BASKETBOL KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
BİRİNCİ KISIM -GENEL HÜKÜMLER

DERNEĞİN ADI, MERKEZİ VE KURUCULARI

Madde 1 — Derneğin adı, BURSASPOR BASKETBOL KULÜBÜ DERNEĞİ’dir. Bu
Tüzük’te adı bundan sonra “Bursaspor Basketbol” olarak anılacaktır. Bursaspor
Basketbol’un Merkezi Bursa’dadır. Şubesi yoktur.
1 – Sezer Sezgin
2 – Yalçın Cambaz
3 – Adnan Orhan
4 – Onur Çelikyay
5 – Selçuk Çelik
6 – Caner Zengin
7 – Mehmet Ömer Kızıl
tarafından, Bursaspor Kulübü Derneği’nin 30.08.2020 tarihinde yapılan Olağanüstü
Genel Kurul toplantısında alınan karar kapsamında kurulmuştur.

RENKLERİ, ARMASI, SİMGESİ
Madde 2Bursaspor Basketbol’un temsil renkleri, Bursa ovasını simgeleyen “yeşil” ve
Uludağ’ın karını simgeleyen “beyaz”dır. Gerektiğinde yönetim kurulu kararı ile üçüncü bir
renk kullanılabilir.

BURSASPOR BASKETBOL KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ – 8
Bursaspor Basketbol’un arması; üst hatlarının Uludağ’ın siluetini betimlediği bir rozet
içinde, yeşil ve beyaz çubuklu bir amblem şeklindedir. Sol üst kısmında “Türk Bayrağı”nı
taşırken; hemen altında sağa yatık beyaz bir kuşak içinde, yeşil “Bursaspor” yazısı ile,
birleşmeleriyle kulübü meydana getiren Bursa takımlarını temsilen “5 yıldız” yer alır. Bu
yıldızlardan sırasıyla, siyah – “Acar İdman Yurdu”nu, kırmızı – “Akınspor”u, sarı –
“İstiklalspor”u, yeşil – “Pınarspor”u ve lacivert – “Çelikspor”u sembolize eder. Armanın
ortasında Bursaspor’un kuruluş yılı olan “1963” tarihi bulunur.
Bursaspor Basketbol’un simgesi olarak “yeşil timsah” kabul edilmiştir.
Bursaspor isim, renk, logo, amblem ve simgesinin kullanım şekilleri ile lisansiye ve çeşitli
ürünlerde nasıl yer alacağına dair detaylı hükümler “Bursaspor Basketbol Kurumsal Kimlik
Yönergesi” ile tespit edilir.

AMAÇ MADDE 3 – Bursaspor Basketbol, bir spor kulübüdür. Bursaspor Kulübü Derneği ile
eşgüdümlü çalışmalar yürütür. Bursaspor taraftarının manevi desteği ile hayat
bulmuştur. Bursa şehri ve değerlerini sporun birleştiriciliği ile öne çıkartarak;
a) Basketbol branşı başta olmak üzere sporun her dalında gerçekleştirdiği
etkinlikler ile Ulu Önder Atatürk’ün gösterdiği hedef doğrultusunda “Zeki, çevik
ve ahlaklı” sporcular yetiştirmek,
b) Bursa’da basketbolun gelişimi ve basketbol kültürünün yaygınlaştırılması
yönünde faaliyet göstermek,
c) Taraftarlar, üyeler ve sporcular arasında, sevgi ve dayanışmayı kurmak ve
geliştirmek,
d) Sporun bütünlüğünü korumak ve sportif faaliyetlerin adil, eşit, rekabete açık bir
şekilde organizasyonu ve yönetilmesi için çalışmak,
e) Faaliyetlerinin tamamında, spor alanlarındaki şiddet ve ayrımcılığa karşı
mücadele ederek, fair play çerçevesinde basketbol başta olmak üzere sporun ve
sportif değerlerin evrensel, ulusal ve yerel gelişimini sağlamak,
f) Türk sporunun gelişmesine ve milli takımların başarısına katkı sağlamak, Türk
sporunu ve Bursa şehrini mücadele ettiği her alanda başarı ile yurt içinde ve
dışındaki müsabakalarda temsil etmek,
amacıyla faaliyet gösterir. Siyasi faaliyet yürütmez.

BURSASPOR BASKETBOL KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ – 9
AMACA ULAŞMAK İÇİN ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ İLE
FAALİYET ALANI

MADDE 4 – Bursaspor Basketbol, amaçlarına ulaşmak için:
a) Yurt içinde ve dışında basketbol başta olmak üzere sportif, sosyal, eğitim ve kültürel
etkinliklerin yanı sıra, yürürlükte bulunan mevzuatın spor kulüplerine izin verdiği her
konuda faaliyette bulunabilir.
b) Mevzuatın tanıdığı yetkiler içinde sportif, sosyal ve eğitimle ilgili (örgün, yaygın,
sargın ve genel) her düzeyde tesis, okul ve eğitim kurumu açabilir, satın alabilir,
satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, işletebilir. Bu konuda faaliyet gösteren resmi
ve özel kurumlarla işbirliği kurabilir.
c) Üniversiteler, diğer eğitim kuruluşları ve yabancı ülke kulüpleri ve kuruluşları, kamu
veya özel tüzel kişiliğe sahip paydaşlar ile işbirliği yapabilir, bilgi alışverişinde
bulunabilir, spor okulları kurabilir. Yurt içi ve yurt dışında temsilcilikler açabilir.
d) Altyapıdan sporcu yetiştirmek, başarılı sporcuları korumak ve yetiştirdiği sporcuların
kadrolarında yer almasını sağlamak için faaliyet yürütebilir. Burs verebilir.
e) Bursaspor Basketbol’un gelişmesine ilişkin plan ve programlar ile bunları yürütecek
profesyonel kadroları kurmak için, profesyonel sporcu, teknik adam ve çalışanları
kendi yapılanmasında veya başka eğitim kurumlarında yetiştirebilir, çalıştırabilir,
geçici veya kesin transfer işlemleri yapabilir.
f) Yurt içinde ya da yurt dışında her türlü vakıf, ticari şirket, iktisadi işletme ve yatırım
ortaklıkları kurabilir veya kurulmuş olanlara katılabilir.
g) Federasyon kurabilir veya bunlara katılabilir, yurtdışındaki sporla ilgili dernek, şirket
ve kuruluşlara üye olabilir.
h) Türk sporunun adil, eşit ve rekabete açık bir şekilde yönetilmesini sağlamak
amacıyla yapılan çalışmalara ve bu konuda oluşturulacak birlik ve platformlara
katılabilir.
i) Taraftarlar, üyeler ve sporcular arasında sevgi ve dayanışmayı kurmak, geliştirmek,
bilinçli taraftar yetiştirmek için sosyal projeler ve çalışmalar yapabilir.
j) Sponsorluk anlaşmaları ve marka ya da isim kullanım hakkı sözleşmeleri yapabilir.
Bursaspor Basketbol adının ve armasının geçtiği çeşitli ürünler ve hizmetler
vasıtasıyla gelir elde edebilir.
k) Gelir getirici veya gerekli taşınır veya taşınmaz mallar ile her türlü tesisi edinerek
veya kiralayarak ya da intifa haklarına sahip olarak; bunlar üzerinde yasa ve
sözleşmelerden doğan her türlü hak çerçevesinde, satış dâhil her türlü tasarrufta
bulunabilir.

l) Süreli ve süresiz yayın sahibi olabilir. Her türlü iletişim aracı ile dijital ya da
teknolojik imkânlar vasıtasıyla çalışmalar yürütebilir.
m) Bursaspor Kulübü Derneği ve Bursaspor Basketbol Kulübü Derneği’nde spor
yapmış ya da sporu Bursaspor Kulübü Derneği veya Bursaspor Basketbol Kulübü
Derneği’nde bırakmış, Bursaspor Kulübü Derneği veya Bursaspor Basketbol Kulübü
Derneği’ni yurt içinde veya yurt dışında başarıyla temsil etmiş, sporcu iken veya
sporu bıraktıktan sonra sağlık veya diğer nedenlerle zor duruma düşmüş
sporcularına, yardım ve destek sağlayabilir. Benzer konularda yardımlaşma,
dayanışma kuruluşları kurabilir, kurulu ve kurulacak olanlara katılabilir.

STRATEJİK PLANLAMA VE KURUMSAL YÖNETİM
MADDE 5 – Bursaspor Basketbol’un tüm kurul ve organları, yukarıda belirtilen amaç ve
hedefler doğrultusunda; kurumsal yönetim ilkelerine uygun, şeffaf, denetlenebilir ve hesap
verilebilir bir yönetim anlayışını yansıtan stratejik bir plan çerçevesinde ve risk yönetimi
bakış açısıyla çalışır.

İKİNCİ KISIM
ÜYELİKLE İLGİLİ HÜKÜMLER
BİRİNCİ BÖLÜM
ÜYELİK TÜRLERİ – ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
ÜYE TANIMI

MADDE 6 – Üye, üyelik için Yasa’da ve Tüzük’te öngörülen şekil ve şartları yerine getirmek
suretiyle, Bursaspor Basketbol Kulübü Derneği üyesi sıfatını kazanan gerçek kişilerdir.
6.1 İzleyici Üye Statüsü
Üyeliği, Yönetim Kurulu tarafından kabul edildikten sonra, yapılacak ilk seçimli Genel Kurul
toplantı sonrasına kadar yeni üye gerçek kişiler izleyici üye statüsünde sayılır.

Disiplin hükümleri veya ödenti borcu nedeniyle, üyelikten çıkarılma kararı alınan gerçek kişi
üyeler (haklarındaki kararın genel kurulda oylanması ve kesinleşmesine kadar) izleyici üye
statüsünde sayılır.
6.2 İzleyici Üyelerin Seçme ve Seçilme Hakkı
İzleyici Üye durumunda bulunanlardan, yeni üye olanlar, seçme hakkını kullanamazlar ve
oylamaya katılamazlar ancak seçilme hakkına sahiptirler.
Disiplin Hükümleri uygulanmasından veya ödenti borcundan ötürü üyelik haklarının askıya
alınması nedeniyle, izleyici üye durumuna düşenler, bu durumları devam ettiği müddetçe
oylamalara katılamaz, seçme haklarına sahip olamazlar.
Üyelerin izleyici durumda bulundukları süre, kıdem aranan organlara seçilme ve katılma
durumlarında, kıdem hesabına dâhil edilir. İzleyici üyeler, Genel Kurul ve organ
toplantılarını kendilerine ayrılan bölümden takip ederler. Seçimle gelen organlara aday olan
izleyici üyeler için bu kural uygulanmaz.

FAHRİ ÜYELİK
MADDE 7 – Bursaspor Basketbol’a büyük yararı, maddi ve manevi yardımı dokunmuş veya
dokunacak olan kişilere, Yönetim Kurulu tarafından fahri üyelik verilebilir.
Bu kişiler, dilediklerinde Bursaspor’un Genel Kurul toplantılarına izleyici statüde katılarak,
görüşmelerde söz hakkı kullanabilirler. Fahri üyelerin, seçme ve seçilme hakları yoktur.
Fahri üyelerden giriş ve yıllık aidat alınmaz.
Fahri üyeliğin geri alınması Genel Kurul kararı ile gerçekleştirilir.

ÜYE HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
MADDE 8 – Üyeler eşit hak ve yükümlülüklere sahip olup, seçme ve seçilme hakkı işbu
Tüzük’te öngörülen şartlara sahip üyelerce kullanılır.

8.1 Üye Hakları
Seçme hakkı olan her üyenin Genel Kurul’a katılma ve bir oy kullanma hakkı vardır. Her
üye, oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Üyeliğin özendirilmesi, üye haklarının gözetilmesi
ve güvence altına alınması, Bursaspor Basketbol’un tüm kurullarının asli görevidir.
Her üye, belirlenecek kurallara uymak kaydı ile Bursaspor Basketbol’un sosyal
tesislerinden faydalanma hakkına sahiptir.
8.2 Üye Yükümlülükleri
Üyeler; Bursaspor Basketbol’a sadakat göstermekle, alınan kararlara ve Kulüp düzenine
uymakla, üyelik ödentilerini zamanında yatırmakla ve Bursaspor Basketbol’un maddi ve
manevi haklarına saygı göstermekle yükümlüdürler.
Bursaspor Basketbol’un kayıtlarındaki iletişim bilgilerini değiştiren üyeler, yeni iletişim
bilgilerini 7 (yedi) gün içinde Bursaspor Basketbol’a yazılı olarak bildirmek zorundadırlar.
İletişim bilgisi değişikliğini bildirmeyen üyenin, Bursaspor Basketbol’da kayıtlı son yazışma
adresi veya elektronik iletişim adreslerine yapılan her türlü bildirim geçerlidir ve hukuki
sonuçları doğurur.
8.3 Disiplin Suçları ve Cezaları
Disiplin suçunu oluşturan eylem ve davranışlarda bulunanlara eylemlerinin ağırlığına göre
verilecek cezalar şunlardır:
a) Uyarma Cezası
– Kulüp düzenini bozacak davranışlarda bulunmak,
– Kulübün onur ve saygınlığına zarar verici davranışlarda bulunmak,
– Üyelik onuru ve saygınlığı ile bağdaşmayacak davranışlarda bulunmak,
hallerinde ilgiliye uyarma disiplin cezası verilir. Üyenin tutum ve davranışlarında
kusurlu bulunduğu kendisine yazı ile bildirilir.
b) İzleyici Duruma Düşürme Cezası
– Tüzük hükümlerine, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı
davranışlarda bulunmak,
– Kulüp Başkanı, organlar ve üyelerin onur ve saygınlığına zarar verici, küçük
düşürücü davranışlarda bulunmak,
– Eleştiri sınırları dışında, Kulübün veya iştiraklerinin itibarını zedeleyecek
davranış ve söylemlerde bulunmak,
– Sosyal medya ve iletişim kanalları aracılığı ile Kulübün saygınlığına zarar verici
açıklama ve paylaşımlarda bulunmak,
– Hizmet akdi ile Kulüpten ücret almakta olduğu sırada, adayların leh ya da
aleyhine seçimi etkilemeye yönelik davranışta bulunmak,
– Uyarma cezasını gerektiren hallerden birini tekrarlamak,
hallerinde ilgiliye 12 ay süre ile izleyici duruma düşürme disiplin cezası verilir.
Ayrıca, aşağıdaki hallerde izleyici duruma düşürme tedbiren uygulanır;
– Genel Kurul tarafından ibra edilmeyen Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu
Üyeleri 1 yıl boyunca,
– Hakkında Yönetim Kurulu tarafından kesin çıkarma disiplin cezası kararı alınan
üye, nihai durumu Genel Kurul’da görüşülünceye kadar, (hukuki süreç başlatıldı
ise temyiz kararı kesinleşinceye kadar)
c) Üyelikten Kesin Çıkarma Cezası
– Üyelik başvurusu sırasında aranan koşulların sonradan kaybedildiğinin tespit
edilmesi,
– Seçimlerin düzenli ve sağlıklı bir biçimde ve dürüstlük ilkesine uygun yapılmasını
engelleyici davranışlarda bulunmak,
– Organların toplantılarını engellemek,
– Kulüp ve üyelik işlemlerinde sahte belge kullanmak veya gerçeğe aykırı
beyanlarda bulunmak,
– Kulübün mal varlığına kasten zarar verici davranışlarda bulunmak,
– İzleyici üye durumuna düşürme cezasının gerektiren hallerden herhangi birini
tekrarlamak,
– Eylemleriyle Bursaspor Basketbol’un ulusal ve uluslararası federasyon ve
kuruluşlardan ağır ceza almasına sebebiyet vermek,
– Bursaspor Kulübü Derneği’ne üyelikten kesin ihraç ile çıkartılmak,
hallerinde ilgiliye üyelikten kesin çıkarma disiplin cezası verilir. Üyelikten kesin
çıkarma cezalarında son karar mercii Genel Kurul’dur.

İKİNCİ BÖLÜM
ÜYELİK BAŞVURUSU VE ONAY SÜRECİ
ÜYELİĞE BAŞVURU

MADDE 9 – Üyelik başvurusu, mevzuata uygun olarak yapılan başvuru işlemlerinin
tamamlanması ile gerçekleşir.
9.1 Üyelik Koşulları
Bursaspor Basketbol’a üye olabilmek için aşağıdaki koşullar aranır;
a) Fiil ehliyetine sahip olmak,
b) Dernekler Yasası’nda belirtilen derneklere üye olma koşullarını taşıyan gerçek
kişilerden olmak veya kamu görevlileri için ilgili mevzuatta belirtilen koşulları yerine
getirmek,
c) Bursa kulüpleri dışında başka herhangi bir basketbol ya da profesyonel spor kulübü
/ tüzel kişiliği veya bunlarla ilintili bir sivil toplum kuruluşuna üye olmamak,
d) Hakkında; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, güveni kötüye
kullanma, dolanlı iflas, sahtecilik, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma,
uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan, işkence ve eziyet
suçlarından ve cinsel istismar ile kadına ve çocuğa şiddet suçlarından herhangi
birinden kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunmamak,
e) Bursaspor Basketbol’a üyelikten kesin suretle çıkartılmamış olmak,
f) İzleyici üye statüsünde bulunmayan bir üye tarafından referans gösterilmek:
– Bursaspor Kulübü Derneği’nde hâlihazırda üye olanlardan (asıl veya izleyici fark
etmeksizin) referans aranmaz,
– Disiplin cezası almamış olup, geçmişte en az 3 yıl süre ile Bursaspor Kulübü
Derneği’nde üyeliği bulunanlardan, bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla
referans aranmaz,
– ‘Bursaspor’ ya da ‘Bursaspor Basketbol’da en az 1 sezon profesyonel olarak
görev yapmış sporcu veya teknik adamlardan referans aranmaz,
Bir Bursaspor Basketbol üyesi, her başvuru alım döneminde en fazla bir kişiyi
üyeliğe önerebilir. Bursaspor Kulübü Derneği’ne üye olmayanlar için iki Bursaspor
Basketbol üyesinin referans olma şartı aranır.
g) Giriş ödentisi ve yıllık ödentiyi, kulüp veznesine ya da gösterilecek banka hesabına
yatırmak,
h) Yönetim Kurulu’nca üyeliğine karar verilmiş olmak,
koşullarını taşıyan gerçek kişiler Bursaspor Basketbol’a üye olabilirler.
9.2 Üyelik Başvuru Süreci
Üyelik başvuruları her takvim yılında, işbu tüzükte belirnemiş 3 dönemde ve ilgili takvim
yılının Ocak, Mayıs ve Eylül aylarının ilk 5 (beş) iş günü içerisinde alınır. Başvurular bir liste
halinde Bursaspor Basketbol’un internet sitesinde veya sosyal medya kanallarında
yayımlanır.
Üyelik başvuru formunu doldurup imzalayıp kulüp merkezine teslim edilen gerçek kişiler,
bu başvuruya, mevzuatın ve tüzüğün aradığı ve kulüp tarafından istenecek diğer bilgi ve
belgeler ile varsa Bursaspor Kulübü Derneği üye kimlik fotokopisini de ekler.
Başvurular, Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir.
9.3 Üyelik Başvuru Değerlendirme Süreci
Başvurular, Yönetim Kurulu’nca tüzük hükümlerine göre incelenir. İncelemede; başvurunun
mevzuat kapsamında üyelik şartlarını taşıyıp taşımadığı, blok üyelik veya benzeri şekilde
Genel Kurul iradesini sakatlayıcı amaçla yapılıp yapılmadığı, üyenin Bursaspor
Basketbol’un değerlerini koruyup koruyamayacağı ve benzeri hususlar değerlendirilir.

ÜYELİK BAŞVURUSUNUN ONAYLANMASI

MADDE 10 –Üyelik başvurusu yazılı olarak ya da mevzuatın izin verdiği teknolojik
imkânlarla, en çok 30 (otuz) gün içinde Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır ve sonuç
başvuru sahibine mobil veya elektronik iletişim adresi üzerinden bildirilir.
Giriş ödentisi ve yıllık ödenti başvuru sırasında ödenir veya ödeme dekontu sunulur. Üyelik
başvurusu kabul edilmeyen kişinin, giriş ödentisi ve yıllık ödentisi iade edilir; yeniden üyelik
başvurusu yapması için ret kararı verilmesi tarihinden itibaren 1 (bir) yıllık sürenin geçmesi
gerekir.

ÜYE GİRİŞ ÖDENTİSİ VE YILLIK ÖDENTİ

MADDE 11 – Üye giriş ve yıllık ödenti miktarı her Olağan Mali ve İdari Genel Kurul’da bir
sonraki yıl için yeniden belirlenebilir.
Alınan bağışlar, üyelerin ödedikleri yıllık ödenti ve benzeri diğer ödemeler, hiçbir nedenle
iade edilmez.
11.1 Ödenti Miktarı
Bursaspor’a gönül vermiş her bireyin içermeci bir yaklaşımla katılımını yüksek oranda
sağlamak için, yıllık ödenti kararlaştırıldığı günkü net asgari ücretin en fazla 10’da 1’i (onda
biri) oranında belirlenebilir. Üye giriş ödentisi ise belirlendiği günkü net asgari ücretin 4’te
1’ini (dörtte birini) geçemez. Giriş ödentisi ve yıllık ödenti; bu hadler çerçevesinde her
takvim yılı için Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.
11.2 Giriş Ödentisi Özel Statüsü
‘Bursaspor Basketbol Kulübü Derneği’ üyelerinin (vefat etmiş olanlar dahil), eş ve 21 yaşını
doldurmamış çocuklarından üye giriş ödentisi %50 oranında alınır.
Engellilerden, gazilerden ve 1. derece şehit yakını olanlardan; üye giriş ödentisi alınmaz.

YILLIK ÖDENTİNİN ÖDENMESİ VE ÖDEMEYENLERE UYGULANACAK
YAPTIRIMLAR

MADDE 12 – Üyeler; yıllık ödentileri yazılı çağrı yapılmaksızın her yılın Aralık ayının son iş
gününün çalışma saati bitimine kadar, Bursaspor Basketbol’un resmi internet sitesindeki
bilgisi bulunan ya da kendilerine bildirilen banka hesabına yatırırlar. Bursaspor Basketbol
tarafından yeterli altyapı sunulması halinde, mevzuatın izin verdiği teknolojik olanaklar ile
ödeme yapılabilir.
Yıllık ödentisini; her yılın Aralık ayının son iş gününün çalışma saati bitimine kadar
ödemeyenler, izleyici üye durumuna düşer. Üyenin, ertesi yılın sonuna kadar, zamanında
ödenmeyen ödentiyi %25 fazlasıyla ve cari yılın ödentisini aynen ödemesi halinde, seçme
hakları 90 (doksan) gün sonra iade olunur.
Üyelik ödentisini 2 (iki) yıl üst üste ödemeyenler üyelikten çıkarılır. Bu şekilde üyeliği sona
eren kişinin, kulübe yeniden üye olabilmesi için yeni üyelik başvurusu şartları ve prosedürü
yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÜYELİĞİN SONA ERMESİ
ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

MADDE 13 – Üyelik; “kendiliğinden sona erme”, “çıkma” ve “çıkarılma” olmak üzere üç
şekilde sona erer.
13.1 Üyeliğin Kendiliğinden Sona Ermesi
Vefat edenlerin ve fiil ehliyetini kaybedenlerin üyeliği, kendiliğinden sona erer. Bu hallerin
tespiti durumunda, Yönetim Kurulu tarafından üye kaydı silinir.
13.2 Üyelikten Çıkma
Her üye, Bursaspor Basketbol’a yazılı olarak bildirmek kaydıyla, üyelikten çıkma hakkına
sahiptir. Üyelikten çıkma iradesi, kulübe ulaştığı anda hüküm ifade eder.
13.3 Üyelikten Çıkarılma
Aşağıdaki hallerde;
a) Üyelik ödentisini 2 (iki) yıl üst üste ödemeyenler
b) Bursa kulüpleri dışında, başka profesyonel herhangi bir basketbol ya da profesyonel
spor kulübüne veya bunlarla ilintili bir sivil toplum kuruluşuna üye olanlar,
c) Bursaspor Kulübü Derneği’nden kesin ihraç istemi Bursaspor Kulübü Derneği Genel
Kurulu tarafından karara bağlanan üyeler,
d) Yönetim Kurulu tarafından haklarında kesin çıkarma cezası verilen üyeler,
e) Üyelik için kanunda veya tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenler
hakkında,
hakkında, Yönetim Kurulu’nun kararı ve Genel Kurul’un onayı ile üyelikten çıkarılma işlemi
gerçekleştirilir.

ÜYELİĞE YENİDEN BAŞVURU YAPILMASI

MADDE 14 – Üyeliğe yeniden başvuru yapılması durumunda, aşağıdaki esaslar uygulanır.
a) Disiplin cezası niteliğindeki kesin çıkarma hali dışında, üyeliği herhangi bir nedenle
sona eren kişiler, Bursaspor Basketbol üyeliğine yeniden başvuruda bulunabilir.
Başvuruda bulunanların Bursaspor Basketbol’a üyeliğine engel halinin
bulunmaması şarttır.
b) Yeniden üyelik başvurusunda bulunan kişiler hakkında, yeni üye kabul hükümleri
uygulanır. Bu kişilerin geçmişte kulüpte üye oldukları süre, kıdem aranan
hususlarda yeniden gerçekleşen üyelik sürelerine dâhil edilir.
c) Yıllık ödenti borcu nedeniyle üyelikten çıkartılan üye; yeniden üyelik başvurusu
yaptığı tarihte geçerli olan yıllık üyelik ödentisinin iki katı kadarı ile birlikte, başvuru
için giriş ve yıllık ödentisini ödemesi durumunda, yeniden üyelik başvurusu yapabilir.
d) İstifa eden üye, yeniden üyelik başvurusu yaptığı tarihte geçerli olan yıllık üyelik
ödentisinin üç katı kadarı ile birlikte, giriş ve yıllık ödentisini ödemesi durumunda,
yeniden üyelik başvurusu yapabilir. Spor federasyonlarında kurul üyeliği ya da görev
alma sebebi ile kulüp üyeliğinden istifa eden kişiler bakımından ise bu şart aranmaz.

ÜÇÜNCÜ KISIM
ORGANLAR
BİRİNCİ BÖLÜM
KULÜBÜN ORGANLARI
BURSASPOR BASKETBOL’UN ORGANLARI

MADDE 15 – Bursaspor Basketbol’un organları şunlardır:
a) Genel Kurul
b) Yönetim Kurulu
c) Denetim Kurulu

İKİNCİ BÖLÜM
GENEL KURUL TARAFINDAN SEÇİLECEK ORGANLARA ADAY OLMA
ORGANLARA ADAYLIK KRİTERLERİ

MADDE 16 – Seçilme hakkına sahip olan ve işbu tüzükte üyeliğe giriş için aranan koşulları,
adaylık başvurusu tarihinde de taşıyan gerçek üyeler, Bursaspor Basketbol Başkanlığı’na
ve Bursaspor Basketbol organlarına tüzük hükümleri çerçevesinde aday olabilirler.
Bursaspor Basketbol kurul ve organlarına ancak bir listeden aday olunabilir. Aynı kişi birden
fazla listede aday gösterilemez.
Ancak;
a) Aday olan gerçek üye, Genel Kurul Başkanlık Divanı’na aday gösterilemez.
b) İzleyici üye durumuna düşürme disiplin cezası devam eden üye, başkanlığa ve
organlara aday olamaz.
c) Bursaspor Basketbol organlarında görev aldığı dönemde ibra edilmemiş üyeler, 1 yıl
boyunca aday olamaz.
16.1 Başkan ve Yönetim Kurulu Üye Adaylığı
Başkan adaylığı için, yukarıdaki koşullara ek olarak, en az 2 (iki) yıldır Bursaspor Basketbol
üyesi gerçek kişi olmak veya herhangi bir dönemde Yönetim Kurulu asıl üyesi olarak görev
yapmış gerçek kişi olmak gereklidir.
Başkan adayının başvurusunun işleme alınması için; oy kullanma hakkına sahip bulunan
üyelerden en az 10’da 1’i (onda biri) tarafından, imzalı bir dilekçe ile Bursaspor Basketbol
Başkanlığı’na aday gösterilmesi gereklidir. Aday göstermek için verilecek önerge imzaları,
üye kimlik kartı kontrol edilerek, Kulüp görevlisi nezaretinde ve Kulüp Merkezi’nde (adaylık
başvuru tesliminden önceki 5 gün içersinde 10:00 – 17:00 saatleri arasında ve başvuru günü
dosya teslim edilene kadarki sürede) alınır.
Bir üye ancak bir başkan adayı için imza verebilir. (bir üye birden fazla listeye imza vermesi
halinde, teslim edilen ilk başvuru dosyasındaki imza geçerli sayılır.)
Bu koşulları içermeyen başkan adaylığı başvurusu işleme alınmaz.
Yönetim Kurulu adaylığı için, sadece bir başka adayının listesinde yer alarak seçime girilir.
Bir listede yer almaksızın tek başına aday olunamaz.
16.2 Denetim Kurulu Üye Adaylığı
Denetim Kurulu’na başkan adayları liste halinde aday gösterebileceği gibi, liste halinde
bağımsız aday da olunabilir. Liste halinde bağımsız aday olacak üyeler için de Genel Kurul
tarafından seçilecek organlara aday olma usulü ve şartları aranır.
Denetim Kurulu asıl üye aday listesinde en az 1 kişinin iktisadi, idari, mali ve hukuk
alanından en az dört yıllık lisans düzeyinde üniversite mezunu olması şarttır. Başvuru
sırasında mezuniyetlerine ilişkin diploma ibraz edilmesi gerekmektedir.

ORGANLARA ADAYLIK BAŞVURUSU

MADDE 17 – Organlara adaylık başvurusunda aşağıdaki esaslar uygulanır.
a) Başkan adayı veya listesinde bulunanlardan bir aday;
– Yönetim Kurulu Üyeliği için: başkan adayının dışında, toplam 6 (altı) Asıl Yönetim
Kurulu Üyesi ve 3 (üç) Yedek Yönetim Kurulu Üyesi,
– 3 (üç) Asıl Denetim Kurulu Üyesi ve 3 (üç) Yedek Denetim Kurulu Üyesi,
adaylarının isimleri ile listedeki her adayın kendi ıslak imzasını içeren başvuru dosyasını,
Denetim Kurulu (veya görevlendirilecek Bursaspor Basketbol Kulüp görevlisine) seçimli
genel kurulun ilk toplantısından 7 (yedi) gün önce imza karşılığında teslim eder.
b) Bağımsız olarak aday olacak Denetim Kurulu listesinde bulunanlardan bir üye; 3
(üç) Asıl Denetim Kurulu Üyesi ve 3 (üç) Yedek Denetim Kurulu Üyesi adaylarının
isimleri ile listedeki her adayın kendi ıslak imzasını içeren başvuru dosyasını,
Denetim Kurulu (veya görevlendirilecek Bursaspor Basketbol Kulüp görevlisine)
seçimli genel kurulun ilk toplantısından 7 (yedi) gün önce imza karşılığında teslim
eder.
c) Süresi içerisinde aday listesini eksiksiz teslim edemeyen başkan ve kurul adayları
seçime katılamazlar. Bu listelerin verilmesinden sonra seçim anına kadar asıl ve
yedek listelerden herhangi bir nedenle boşalma olduğu takdirde yedek listesindeki
sıraya göre asıl liste tamamlanır. Yedek üyenin yerine, adaylık koşullarına sahip yeni
yedek üye gösterilmesi zorunludur, bu bildirim Genel Kurul Divan Başkanlığı’na
yapılır. Listesini tamamlamayan başkan adayı adaylıktan çekilmiş sayılır.
d) Seçimden 2 (iki) gün öncesinde mevcut adayların aralarında bir aday etrafında
toplanmasına ve verilen listelerin içinden yeni bir liste hazırlamasına olanak
tanınabilir. Bu liste ile seçime girilebilir.
e) Başvurular, aday ve seçilme yeterliliği bakımından teslim edildiğinde incelenir,
inceleme sonucunda seçilme yeterliliğine sahip olmayan adayların durumu, başkan
adaylarına bildirilir ve bu suret ile listesinde eksilme meydana gelen başkan adayı,
seçimli genel kurul ilk toplantısında 7 (yedi) gün öncesine kadar, listesini tamamlar.
Organlarındaki asıl aday listelerini tamamlamayan aday seçime katılamaz.
f) Seçim öncesi 7 (yedi) günlük sürede ölüm hali dışında, listelerde hiçbir değişiklik
yapılamaz. Başkan adayının ölümü halinde, mevcut listesindeki üyeler arasından
yerine başkan adayı belirlenebilir. Bu halde listede eksilen üyelik için, yedek üye
listesi tamamlanarak yeni aday belirlenir ve liste tamamlanır.

ADAY ÇIKMAMASI VE YÖNETİM KURULU SEÇİLEMEMESİ

MADDE 18 – Başvuru süresi içinde geçerli bir adaylık başvurusu yapılmadığı takdirde
Genel Kurul geri bırakılır. Bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk
toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının
geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci
toplantıya, işbu Tüzük’te belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır. Mevcut Yönetim Kurulu
yeni yönetim seçilene kadar görevine devam eder.
Genel Kurul toplantısında herhangi bir sebeple Yönetim Kurulu seçilememesi halinde,
mevcut Yönetim Kurulu 30 (otuz) gün içerisinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul
Toplantısına kadar görevine devam eder.

BAŞKAN ADAYLARININ SEÇİM ÇALIŞMASI

MADDE 19 – Bursaspor Basketbol Başkanlığı’na aday olan üyeler, seçim çalışması için
kulübün sosyal medya ve yayın organlarından, bilgilendirme şeklinde (adaylar arasında eşit
süre, ve eşit tekrar, eşit yayın ile sadece seçilmeleri durumunda yapacakları çalışmalar ve
projelerini paylaşmak üzere) konuşma veya sunum yapabilirler.

OY PUSULALARI VE KULLANILACAK ZARFLARIN BELİRLENMESİ

MADDE 20 – Oy pusulaları ve kullanılacak zarfların belirlenmesinde aşağıdaki esaslar
uygulanır:
a) Oy pusulalarında, aday asıl üyeler ve aday yedek üyeler, üye numaralarıyla birlikte,
ayrı ayrı tablolarda liste halinde gösterilir.

BURSASPOR BASKETBOL KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ – 22

b) Aday listelerinin basılı olduğu oy pusulalarının renk tespiti, (yeşil ve beyaz renk kâğıt
kullanılmaksızın) listelerin teslimi sırasında kur’a yöntemiyle yapılır.
c) Seçimlerde kullanılacak standart oy pusulaları (A5 kağıt ebadında ve yönetmelik ile
belirlenen şekil şartlarda) adaylar tarafından bastırılır. Matbu pusulada yanlışlık
olsa dahi Bursaspor Basketbol Kulübü Derneği’ne teslim edilen ve kabul edilmiş
son liste geçerlidir.
d) Adaylar tarafından, Denetim Kurulu aday listeleri için aynı şekil şartlarda oy
pusulası bastırılır. (Denetim Kurulu için bir Başkan adayı tarafından aday gösterme
yapılmış ise, o Başkan adayının Genel Kurul oyalamasında kullanacak olduğu oy
pusulası ile aynı renk pusula bastırılır.) Bağımsız olarak Denetim Kurulu’na aday
olan listeler Başkan adayları tarafından kullanılmayan renkler arasından kur’a ile
belirlenir. Matbu pusulada yanlışlık olsa dahi Bursaspor Basketbol Kulübü
Derneği’ne teslim edilen ve kabul edilmiş son liste geçerlidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM GENEL KURUL
GENEL KURULUN OLUŞUMU

MADDE 21 – Genel Kurul; Bursaspor Basketbol’un en yetkili organı olup, kayıtlı üyelerden
oluşur.
21.1 Genel Kurul’da Oy Hakkı
Yeni üye; oy hakkını, Bursaspor Basketbol üyeliğine kabulünü izleyen ve oy kullanılan ilk
Seçimli Genel Kurul Toplantısı’ndan sonra kazanır.
Oy hakkını yıllık ödenti borcunu ödemediği için kaybeden üyeler, yeniden ödemeye ilişkin
koşulları yerine getirmesi şartıyla, ödeme tarihinden itibaren 90 (doksan) gün sonra oy
hakkını geri kazanır.
21.2 Genel Kurul Toplantı Usulü
Genel Kurul Toplantıları; Olağan Genel Kurul ve Olağanüstü Genel Kurul olarak iki şekilde
yapılır.
Genel Kurul, seçme hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve
derneğin feshi hallerinde ise seçme hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin katılımıyla toplanır.
Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumda, ikinci toplantıda
çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları
üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında, başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu
durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne
uygun olarak üyelere duyurulur, ikinci toplantının, geri bırakma tarihinden itibaren en geç
6 (altı) ay içinde yapılması zorunludur.
Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. Genel Kurul toplantısında
kararlar, oy hakkı olan ve Genel Kurul’a katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.
Ancak, tüzük değişikliği ya da derneğin feshi kararlarının, katılan üyelerin üçte ikisinin
kabulü ile alınması zorunludur.

GENEL KURUL’UN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 22 – Genel Kurul’un görev ve yetkileri şunlardır:
a) Bursa Basketbol Başkanı ve Yönetim Kurulu ile diğer organlarını seçmek,
b) Kulübün diğer organlarınca hazırlanan raporları görüşmek,
c) Bursaspor Basketbol’un ve bağlı tüzel kişilikler ile bağlı şirketlerin mali hesaplarını
görüşmek ve bu konuda karar vermek,
d) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu faaliyetlerinin ibrası hakkında karar vermek,
e) Kulüp bütçesini görüşmek, aynen veya değiştirerek kabul etmek,
f) Genel Kurul tarafından onaylanmış bütçe gelir kalemlerinin %25’ini (yüzde yirmi
beşini) aşan oranlarda gerekçeli ek bütçe ile İdari ve Mali Genel Kurul toplantısında
aşan kısım için borçlanma talebi yapılması halinde, Yönetim Kurulu’na borçlanma
yetkisi vermek,
g) Yönetim Kurulu’nun talebi halinde, kulüp şirketlerine ve iştiraklere ait hisselerin,
yasaların ön gördüğü hal ve şekillerde değerlendirilmesine karar vermek,
(Bursaspor Basketbol Sportif Hizmetleri A.Ş. hisseleri ve temsil haklarının
30.08.2020 tarihli Bursaspor Kulübü Derneği Genel Kurulu’nda kabul edildiği şekil
ve şartlarda Bursaspor Kulübü Derneği’ne devrine gerçekleştirilecek Olağanüstü
İdari ve Mali Genel Kurul’da, oy kullanma hakkına sahip katılan üyelerin 3’te 2’sinin
kabulü ile karar vermek)
h) Taşınmaz malların alınması konusunda Yönetim Kurulu’na yetki vermek,
i) Taşınmaz malların satılması konusunda Yönetim Kurulu’na yetki vermek,
j) Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine ulusal ve uluslararası federasyonlara katılma
veya ayrılma hususunda karar vermek veya bu konularda Yönetim Kurulu’na yetki
vermek,
k) Üye giriş ve yıllık ödentilerinin kulüp bütçesi ve değişen koşullara göre yeniden
tespitini yapmak,
l) Üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarılma konularında son kararı vermek,
m) Tüzük değişikliği yapmak,
n) Kulübün feshine karar vermek,
o) Mevzuat tarafından kendisine tanınan diğer yetkileri kullanmak ve görevleri
yapmak.

OLAĞAN TOPLANTI

MADDE 23 – İki tür Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılır:
a) Olağan Seçimli Genel Kurul
b) Olağan idari ve Mali Genel Kurul
23.1 Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı
Olağan Seçimli Genel Kurul, üç yılda bir Mayıs ayının son 15 günü içerisinde, Yönetim
Kurulu’nun çağrısı üzerine, hafta sonu gerçekleşecek şekilde belirlenecek gün, yer ve
saatte yapılır. Çoğunluk sağlanmazsa, toplantı en erken 7 (yedi) gün, en geç 60 (altmış)
gün sonra çoğunluk aranmaksızın, hafta sonu gerçekleşecek şekilde belirlenecek yer ve
saatte usulüne uygun olarak yapılır.
Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantılarında, Bursaspor Basketbol ‘un Başkanı ve göreve
seçim ile gelen organlarının üyeleri seçilir.
23.2 Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı
Olağan idari ve Mali Genel Kurul (Olağan Seçimli Genel Kurul toplantısının yapılacağı yıl
hariç) her yıl Mayıs ayının son 15 günü içerisinde, Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine hafta
sonu gerçekleşecek şekilde belirlenecek gün, yer ve saatte yapılır. (Olağan Seçimli Genel
Kurul senesinde Olağan İdari ve Mali Genel Kurul gündemi seçimli toplantı içerisinde yer
alır.) Çoğunluk sağlanamazsa, en erken 7 (yedi) gün, en geç 60 (altmış) gün sonra çoğunluk
aranmaksızın, hafta sonu gerçekleşecek şekilde, belirlenecek yer ve saatte usulüne uygun
olarak yapılır.
Olağan idari ve Mali Genel Kurul Toplantılarında; Yönetim Kurulunun tahmini bütçesi ile
diğer idari ve mali konular görüşülür, karara bağlanır.

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI

MADDE 24 – Dört tür Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılır:
a) Olağanüstü Seçimli Genel Kurul
b) Olağanüstü İdari ve Mali Genel Kurul
c) Tüzük Genel Kurulu
d) Fesih Genel Kurulu
Koşulları oluşmasına rağmen, Yönetim Kurulu’nun Genel Kurul’u toplantıya çağırmaması
durumunda, üyelerden birinin başvurusu ile yetkili ve görevli mahkemece seçilecek üç üye
Genel Kurul’u toplantıya çağırmakla görevlendirilir.
24.1 Olağanüstü Seçimli Genel Kurul
Olağanüstü Seçimli Genel Kurul:
a) Yönetim Kurulu’nun kararı,
b) Denetim Kurulu’nun oybirliği ile vereceği yazılı isteği,
c) Bursaspor Basketbol’un üyelerinden o yıl için Genel Kurul’da seçme ve seçilme
yeterliliğine sahip olanlardan beşte birinin, yapılacak üye kimlik ve imza tespiti ile
birlikte Denetim Kurulu’na (veya görevlendirilecek Bursaspor Basketbol Kulüp
görevlisine) dilekçe vermeleri,
d) Bursa Basketbol Başkanı’nın veya Yönetim Kurulu’nun görevini bırakması,
e) Yönetim Kurulu üye sayısının tüm yedek üyelerin çağrılmasına karşın, Başkan dâhil
beş kişiden aşağıya düşmesi,
hallerinden birisi gerçekleştiğinde, Yönetim Kurulu’nun çağrısı üzerine belirlenecek gün,
yer ve saatte 30 (otuz) gün içerisinde yapılır. Çoğunluk sağlanmazsa, en erken 7 (yedi) gün,
en geç 60 (altmış) gün sonra çoğunluk aranmaksızın, belirlenecek yer ve saatte usulüne
uygun olarak ikinci toplantı yapılır.
Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’da seçimle göreve gelen organların tüm üyeleri yeniden
seçilir. Yeniden seçilen organlar; Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’ndan sonraki
yapılacak ilk Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’na kadar görev yaparlar.
24.2 Olağanüstü İdari ve Mali Genel Kurul
Yıl içinde oluşan gereksinimler sebebiyle;
a) Yönetim Kurulu’nun kararı,
b) Denetim Kurulu’nun oybirliği ile vereceği yazılı isteği
c) Bursa Basketbol’un üyelerinden, o yıl için Genel Kurul’da seçme ve seçilme
yeterliliğine sahip olanlardan beşte birinin yapılacak üye kimlik ve imza tespiti ile
birlikte Denetim Kurulu’na (veya görevlendirilecek Bursaspor Basketbol Kulüp
görevlisine) dilekçe vermeleri
hallerinden birisi gerçekleştiğinde, Yönetim Kurulu’nun çağrısı üzerine, belirlenecek gün,
yer ve saatte 30 (otuz) gün içerisinde yapılır. Çoğunluk sağlanmazsa, en erken 7 (yedi) gün,
en geç 60 (altmış) gün sonra çoğunluk aranmaksızın, belirlenecek yer ve saatte usulüne
uygun olarak yapılır.
24.3 Tüzük Genel Kurulu
Tüzük Genel Kurulu Toplantısı;
a) Yönetim Kurulu’nun re’sen alacağı kararla,
b) Bursa Basketbol’un üyelerinden o yıl için Genel Kurul’da seçme ve seçilme
yeterliliğine sahip olanlardan beşte birinin, yapılacak üye kimlik ve imza tespiti ile
birlikte Denetim Kurulu’na (veya görevlendirilecek Bursaspor Basketbol Kulüp
görevlisine) dilekçe vermeleri,
hallerinden birisi gerçekleştiğinde, Yönetim Kurulu’nun çağrısı üzerine, belirlenecek gün,
yer ve saatte 30 (otuz) gün içerisinde yapılır. Çoğunluk sağlanmazsa, en erken 7 (yedi) gün,
en geç 60 (altmış) gün sonra çoğunluk aranmaksızın, belirlenecek yer ve saatte usulüne
uygun olarak yapılır.
Tüzük Genel Kurul Toplantısında, bulunması gereken toplantı çoğunluğu olması koşuluyla,
bu toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile karar alınır.
Tüzüğün, her değişiklik maddesi ayrı ayrı görüşülerek oylanır. Ancak, tüzük, bir bütün
halinde yürürlükten kaldırılıyorsa, Genel Kurul Divan Başkanı, yeni tüzüğün bir bütün
halinde Genel Kurul’a okunması ve oylanması hususunu oylamaya sunabilir.
Ayrıca, Tüzük Genel Kurul’u toplantı ve karar nisaplarına uyulmak şartıyla, tüm Genel Kurul
Toplantılarında, mevcut tüzüğün maddelerinde değişiklik yapılabilir.
24.3 Fesih Genel Kurulu
Fesih Genel Kurul Toplantısı;
a) Yönetim Kurulu’nun re’sen alacağı kararla,
b) Bursaspor Basketbol’un üyelerinden o yıl için Genel Kurul’da seçme ve seçilme
yeterliliğine sahip olanlardan beşte birinin, yapılacak üye kimlik ve imza tespiti ile
birlikte Denetim Kurulu’na (veya görevlendirilecek Bursaspor Basketbol Kulüp
görevlisine) dilekçe vermeleri,
hallerinden birisi gerçekleştiğinde, Yönetim Kurulu’nun çağrısı üzerine, belirlenecek gün,
yer ve saatte 30 (otuz) gün içerisinde yapılır. Çoğunluk sağlanmazsa, en erken 7 (yedi) gün,
en geç 60 (altmış) gün sonra çoğunluk aranmaksızın, belirlenecek yer ve saatte usulüne
uygun olarak yapılır.
Bursaspor Basketbol’un feshine karar verilmesi; seçme hakkına sahip üyelerin en az üçte
ikisinin katıldığı, Bursaspor Basketbol Fesih Genel Kurulu Toplantısında görüşülüp karara
bağlanır. Bursa Basketbol’un feshine karar verilebilmesi için, toplantıya katılan üyelerin
üçte iki (2/3) çoğunluğunun kabul oyu vermesi gereklidir.
İlk toplantıda aranan çoğunluk sağlanmazsa; konu, çoğunluk aranmaksızın yapılan Genel
Kurul Toplantısında görüşülüp karara bağlanır. Çoğunluk aranmaksızın yapılan Genel Kurul
Toplantısında da Bursa Basketbol’un feshine karar verilebilmesi için, toplantıya katılan
üyelerin üçte iki (2/3) çoğunluğunun kabul oyu vermesi gereklidir.
Bursaspor Basketbol’un feshi, son Yönetim Kurulu’nca 5 (beş) gün içinde kentin en büyük
mülki amirliğine bildirilir. Fesih kararı üzerine Bursaspor Basketbol’un taşınır ve taşınmaz
bütün malları ve iştiraklerinin Bursaspor Kulübü Derneği’ne, tasfiye edilerek borçların
kapatılması ve/veya doğrudan devir yoluyla (hangi şekil ve şartlarla) devredileceğine ilişkin
Genel Kurul tarafından karar alınarak, son Yönetim Kurulu’na yetki verilir. Son Yönetim
Kurulu bu yetki ve Fesih Genel Kurulu’nda alınacak diğer kararlar ile yasal mevzuat
hükümleri çerçevesinde gerekli prosedürleri yerine getirir.

GENEL KURUL HAZIRLIK İŞLEMLERİ

MADDE 25 – Genel Kurul Toplantılarına hazırlık işlemleri, Denetim Kurulu (veya
görevlendirilecek bir üye) gözetiminde kulüp çalışanları tarafından yürütülür.
25.1 Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul çağrısı aşağıdaki şekilde yapılır:
a) Toplantıların yapılacak günden en az 15 (on beş) gün önce, toplantının günü, saati,
yeri ve gündemi belirtilerek, mevzuat çerçevesinde ve Bursa Basketbol’un resmi
internet sitesinde ve/veya sosyal medya kanallarında ilan edilir.
b) Ayrıca, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ve iletim numarasına mesaj
gönderilmek suretiyle toplantı çağrısı yapılabilir. Bu çağrıda, çoğunluk
sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve
yerde yapılacağı da duyurulur.
c) Toplantıya katılmaya hak kazanan üyelerin adları, Genel Kurul Toplantı tarihinden
15 (on beş) gün önce Bursa Basketbol’un resmi internet sitesinde yayımlanır.
Hazırlanan faaliyet raporları, kesin hesap, bilanço ve gelir tablosu ise Genel Kurul
Toplantı tarihinden 3 (üç) gün önce Bursaspor Basketbol resmi internet sitesinde
yayımlanır. Genel Kurul tamamlanıncaya kadar bu duyurular kaldırılmaz. Aynı
raporlar, özetleriyle birlikte Genel Kurul’da üyelere dağıtılmak üzere basılı hale de
getirilir.
25.2 Üye Katılım Listesi ve Giriş Belgelerinin Hazırlanması
Genel Kurul’a katılma hakkına sahip üyelerin listesi ile giriş belgelerinin hazırlanması
aşağıdaki şekilde yapılır:
a) Listeler, üye numaralarına göre sıralanarak, Yönetim Kurulu gözetiminde
düzenlenir.
b) Listeler, ilk toplantı gününden en az 15 (on beş) gün önce, Yönetim Kurulu
tarafından imzalanarak, Bursaspor Basketbol resmi internet sitesinde yayımlanır.
c) Listelerin, Bursaspor Basketbol’un resmi internet sitesinde yayımlandığı birer
tutanakla saptanır ve tutanakların bir örneği Genel Kurul dosyasında saklanır.
d) Belirtilen ilan süreleri içinde, üyeler yalnızca kendileri ile ilgili olarak listelerde
yapılan maddi bir hatanın düzeltilmesi için, Yönetim Kurulu’na yazılı olarak
başvuruda bulunabilirler.
e) Yönetim Kurulu bu başvuruyu, en geç Genel Kurul’dan bir gün önce karara bağlar
ve varsa değişiklikleri yayımlar.
f) Genel Kurul günü listelerde yapılmış bir yanlışlık karşısında, kişiler kendileriyle ilgili
olarak toplantı başlamadan önce, Yönetim Kurulu’na, toplantı başladıktan sonra ise
Genel Kurul Divan Başkanlığı’na itiraz edebilirler.
g) Oy kullanma hakkını ve katılımcılara ilişkin ayrımları da gösteren, değişik
renklerdeki Genel Kurul giriş kartları Yönetim Kurulu gözetiminde hazırlanır.
25.3 Toplantıya Giriş
Genel Kurul Toplantısına giriş sırasında aşağıdaki esaslar uygulanır:
a) Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri,
Bursaspor Basketbol Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilecek kişiler tarafından
kontrol edilir.
b) Üyeler, düzenlenen listedeki adlarının karşısına imzalayarak ve Genel Kurul giriş
kartlarını alarak toplantı yerine girerler.
c) Giriş kartları dağıtımında Başkan adayları birer gözlemci bulundurabilir.
d) Toplantıya giriş hakkı olmayanlar, geçerli kimlik belgesi göstermeyenler ve belirtilen
listeyi imzalamayanlar, toplantı yerine alınmaz.
e) İzleyici üyeler ve fahri üyeler sadece kendilerine ayrılan bir bölümde Genel Kurul
toplantısını izleyebilirler.
f) Basın mensupları ve misafirlerin toplantı salonuna girişleri, Yönetim Kurulu
gözetiminde hazırlanan akredite giriş kartlarının, kimlik belgesi gösterilerek imza
karşılığı teslim alınması suretiyle gerçekleştirilir.
g) Genel Kurul’un yapıldığı alanda sadece giriş kartı ile girilebilen bölümlere giriş ve
çıkışlar Genel Kurul bitene kadar kontrollü olarak sağlanır. Üyeler, Genel Kurul
devam ederken toplantı yapılan alanı terk etmek istemeleri halinde, bu alanlardan
çıkarken giriş kartlarını teslim aldıkları noktadaki görevlilere yeniden teslim etmek
zorundadır. Genel Kurul tamamlanmadan önce yeniden alana girmek istediklerinde
imza karşılığında giriş kartları kendilerine teslim edilir.
h) Giriş kartını herhangi bir nedenle kaybettiğini belirterek giriş kartı isteyen üyelere
yeniden bir giriş kartı verilmez. Herhangi bir nedenle giriş kartı tahrip olan üye,
Genel Kurul Divan Başkanlığı’na başvuruda bulunarak bu kartı tutanakla teslim
etmek suretiyle geçici giriş belgesi teslim alabilir.

GENEL KURUL TOPLANTISININ AÇILIŞI VE İŞLEYİŞİ

MADDE 26 – Genel Kurul toplantısının açılışı Denetim Kurulu (veya görevlendirilecek bir
üye) tarafından, yönetimi ise seçilecek Genel Kurul Divan Başkanı tarafından
gerçekleştirilir.
26.1 Tutanak ve Toplantının Açılması
Toplantı için aranan çoğunluğun sağlandığı Denetim Kurulu (veya görevlendirilecek bir
üye) tarafından bir tutanakla belirtildikten sonra, bu tutanağa dayanılarak toplantı Denetim
Kurulu (veya görevlendirilecek bir üye) tarafından açılır.
26.2 Genel Kurul Divanı’nın Oluşumu
Genel Kurul Divanı’nın oluşumunda aşağıdaki esaslar uygulanır:
a) Genel Kurul Başkanlık Divanı, herhangi bir organ yönetiminde asıl veya yedek olarak
görev almayan ve Seçim Genel Kurulu’nda herhangi bir organa aday olmayan, bir
Genel Kurul Divan Başkanı, bir Başkan Vekili ve iki yazman üyeden oluşur.
b) Toplantının açılmasının ardından, Genel Kurul Divanı, açık oyla seçilir. Oy sayımını
toplantıyı açan Denetim Kurulu (veya görevlendirilecek bir üye) yapar.
c) Aday gösterme işlemi; Bursa Basketbol Başkanı veya seçimli toplantılarda
Bursaspor Basketbol Başkan Adayları tarafından yazılı olarak, Genel Kurul Divan
Başkanı, Başkan Vekili ve Yazman üyelerini gösterir bir blok liste şeklinde yapılır.
d) Genel Kurul müddetince herhangi bir nedenle, Genel Kurul Divan Başkanı ve
Başkan Vekilinin ikisi de görevini bırakırsa, yerlerini tamamlamak için aynı usul ile
seçim yapılır.
e) Toplantıyı açan Denetim Kurulu (veya görevlendirilecek bir üye), yerini Genel Kurul
Divan Heyetine bırakarak, toplantıyı genel kurul üyelerine ayrılan yerlerden takip
eder.
26.3 Genel Kurul Divan Başkanlığı’nın Görev ve Yetkileri
Genel Kurul Divan Başkanlığı’nın görev ve yetkileri şunlardır:
a) Seçilmesinden itibaren, toplantının yönetimi ve güvenliği tamamen Genel Kurul
Divan Başkanı tarafından sağlanır. Genel Kurul Divan Başkanı; Genel Kurul’un
tarafsız, adil ve mevzuata uygun şekilde aksamadan gerçekleştirilmesini
sağlamakla görevli ve yükümlüdür.
b) Başkan vekili, Başkanın herhangi bir nedenle görevi bırakması halinde başkanlık
görevini üstlenir. Yazman üyeler toplantı tutanağını düzenler ve Genel Kurul Divan
Başkanı’nca verilecek diğer görevleri yaparlar.
c) Genel Kurul Divan Başkanı seçimlere başlamadan önce, Genel Kurul üyelerine
seçimlerle ilgili tüzük hükümlerini hatırlatır, adayları bildirir ve oy verme usulünü
anlatılır.
d) Oy verme yerinin, oy kullanmanın, oy sayım ve dökümünün ve seçimle ilgili diğer
işlemlerin düzeni Genel Kurul Divan Başkanı tarafından sağlanır. Genel Kurul süreci
mevzuat hükümlerine uygun şekilde yürütülür.
e) Genel Kurul Divan Başkanı, görüşmelerin düzenini bozanları uyarır, bu davranışlarını
sürdürenler hakkında ise kolluk kuvvetlerini göreve davet edebilir.
26.4 Genel Kurul Divan Başkanlığı’nın Görev ve Yetkileri
Genel Kurul Divan Başkanı, gündem maddelerine geçmeden önce “Türkiye Cumhuriyeti’nin
kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK, vatanı uğruna hayatlarını feda eden
kahraman şehitlerimiz ile kaybettiğimiz tüm Bursasporlular’ın aziz hatıraları için…” Genel
Kurul’a katılanları bir dakikalık saygı duruşuna çağırır. Ardından istiklal Marşı okunur.
26.5 Gündem
Genel Kurul Divan Başkanı, gündemi Genel Kurul’a açıklar. Genel Kurul’a katılan üyelerin
onda birinin gündeme madde eklenmesi yolundaki yazılı isteği halinde, ilgili madde
gündeme eklenir.
26.6 Söz Alma ve Cevap Hakkı
Genel Kurul’da söz alma ve cevap hakkına ilişkin olarak aşağıdaki esaslar uygulanır:
a) Genel Kurul’da söz almak isteyen üye, bir dilekçe ile, ilgili gündemi ve konuşacağı
konuyu toplantının herhangi bir anında Genel Kurul Divan Başkanlığı’na yazılı olarak
sunar.
b) Üyeler başvuru sırasına göre ilgili madde görüşülürken, Genel Kurul Divan Başkanı
tarafından kürsüye davet edilir.
c) Görüşülen madde için söz alan üyelerin konuşma hakları saklı kalmak koşulu ile
Genel Kurul Divanı o maddenin görüşülmesinin süresine ve yeterliliğine karar
verebilir. Yazılı olarak konuşma talep eden üye; hangi gündem maddesi ile ilgili
konuşma yapmak istiyorsa, o gündem maddesinin oylanmasından önce
konuşmasını yapabilir.
d) İzleyici üyeler ve misafirler Genel Kurul toplantılarında söz alamazlar.
e) Sataşma ve usul hakkında söz isteyenler ile ilgili organların ve kurulların sözcülerine
öncelik verilir. Genel Kurul Divan Başkanı, sataşma üzerine ilgililere cevap hakkı
verebilir.
f) Başkan adaylarının, bağımsız aday olan Denetim Kurulu başkan adaylarının, eski
başkanların ve Bursaspor Basketbol Kulübü Derneği’ne üye Bursaspor Kulübü
Derneği’nin mevcut başkanının konuşmaları hariç, Genel Kurul’da yapılan
konuşmaların süresi 5 (beş) dakikayı geçemez. Genel Kurul Divan Başkanı, gerekli
görürse ek süre verebilir. Konuşmada, görüşülen konunun dışına çıkılması halinde,
Genel Kurul Divan Başkanı konuşmaya müdahale edebilir. Teknolojik imkanlar
kullanılarak mikrofon kapatma dahil her tür tedbir uygulayabilir.
g) Başkan adaylarının konuşma sırası, Genel Kurul Divan Başkanı ve Başkan adayı
veya temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirilecek kura çekimi sonucu belirlenir.
h) Genel Kurul Divan Başkanı, gündem maddeleri görüşülürken ya da oylama
yapılırken, işleyiş ya da usul hariç görüş ve düşünce açıklayamaz.

OY KULLANMA, SAYIM VE SONUÇLARIN İLANI

MADDE 27- Oy kullanma ve sayım süreci, Genel Kurul Divan Başkanı tarafından
yürütülür.
27.1 Oy Kullanma
Genel Kurul’da oy kullanma işlemi aşağıdaki esaslara göre gerçekleştirilir:
a) Oylama yapılacak her husus, başka bir konuyla birleştirilmeksizin ayrı ayrı oya
sunulur.
b) Seçimler, gizli oy ve açık sayımla yapılır. Ancak tek listenin aday olması durumunda
oylamanın açık oy ile yapılıp yapılmayacağı, Genel Kurul Divan Başkanı’nın kararı
ile oylamaya sunulur.
c) Seçim dışındaki konularda, açık oylama yapılır. Sayım ve sonuçları konusunda
tereddüde düşülmesi halinde, Genel Kurul Divan Başkanı tarafından gizli oylama
yaptırılabilir. Bu yönde karar alınması halinde, gerekli hazırlıkların yapılabilmesi için,
Genel Kurul Divan Başkanı tarafından toplantıya makul bir süre ara verilebilir.
d) Bursaspor Basketbol Başkan adaylarının, Genel Kuruldan önce, Denetim Kurulu
(veya görevlendirilecek bir üyeye) başvurmaları ve uygun görülmesi durumunda,
tutulacak bir tutanak ile oy kullanımı ve sayımının, mevzuat çerçevesinde teknolojik
olanaklardan yararlanılan bir yöntemle yapılması kararlaştırılabilir. Bursaspor
Basketbol Başkan adayları, dilerse oy kullanımı ve sayımı sırasında, her sandık için
ayrı birer gözlemci bulundurabilir.
e) Her üye, oyunu kendi kullanmak zorundadır. Vekaleten başka üye adına oy
kullanılamaz.
f) Oy kullanacak üye, Genel Kurul giriş kartı ve resmi kimlik incelemesinden sonra,
Genel Kurul üye katılım listesinde adının karşısını imzalayarak, oy verme işleminin
gerçekleşeceği kabine girer. Ayrı renk basılan aday listelerinden birini, kendisine
verilen mühürlü zarfa koyar ve Yönetim Kurulu seçimi için oyunu kullanır. Denetim
Kurulu oylaması için ayrı kabin ve sandıkta oy verme işlemi gerçekleştirilir. Denetim
Kurulu oylamasında, oy kullanacak üye giriş kartı ve resmi kimlik incelemesinden
sonra, Genel Kurul üye katılım listesinde adının karşısını imzalayarak, oy verme
işleminin gerçekleşeceği kabine girer. Ayrı renk basılan aday listelerinden birini,
kendisine verilen mühürlü zarfa koyar ve Denetim Kurulu seçimi için oyunu kullanır.
g) Oy, Genel Kurul Divan Başkanlığı’nın belirleyeceği yeterli sayıdaki sandıkta ve
görevlendirilen en az iki kişiden oluşan sandık kurullarının önünde, her bir zarfın ayrı
sandıklara atılması ile kullanılır. Oy kullanan üyenin Genel Kurul giriş kartı sandık
görevlilerince işaretlenir.
h) Üyenin yanlış bir yere imza atması, yanlış sandıkta oy kullanılması ya da zarfları
yanlış sandıklara atması halinde, sandık görevlisi durumu bir tutanak ile zabıt altına
alır ve Genel Kurul Divan Başkanlığı’na bildirir. Bu tutanak, oy sayımı ve dökümünde
dikkate alını
i) Oy kullanabilme hakkına sahip olmakla birlikte, listelerde adını bulamayan üye,
itirazını Genel Kurul Divan Başkanlığı’na yazılı olarak yapar.
27.2 Açık Oylama
Açık oylama; üyelerin giriş kartlarım göstermesi suretiyle yapılır.
27.3 Gizli Oylama
Gizli oylama; oy kabinlerinde, kabul ya da ret için belirlenen farklı renkteki oy pusulalarının,
üye tarafından zarfa konularak, imza karşılığında sandığa atılması ile yapılır.
27.4 Oyların Sayımı
Genel Kurulda oy sayımı işlemi aşağıdaki esaslara göre gerçekleştirilir;
a) Sayımda seçim sandığından çıkan zarf sayısı, oy kullanan üyelerin sayısından çok
olursa; fazla çıkan sayı kadar zarf, rastgele seçilerek açılmadan imha edilir.
Sandıktan zarfsız oy pusulası çıkarsa imha edilerek durum tutanağa geçirilir.
b) Genel Kurul üyelerinin listelerde yaptıkları silintiler, üyeler ve yedek üyeler
arasındaki değişiklikler, sonucu değiştirmez.
c) Aday listelerine eklenen adlar göz önüne alınmaz ve listenin geçersiz sayılmasına
yol açmaz.
d) Bir zarfın içinden aynı renk birden çok liste çıkarsa, bir tanesi geçerli sayılır. Bir
zarfın içinden değişik renk listeler çıkarsa, tümü geçersiz sayılır.
e) Üzerinde mührü olmayan veya sahte olduğu tespit edilen zarflar ve içlerindeki oy
pusulaları geçersiz sayılır.
27.5 Seçim Sonuçları
Seçim sonuçlarının tespiti ve açıklanması işlemleri aşağıdaki esaslara göre yapılır:
a) Seçim bittikten sonra Genel Kurul Divan Başkanı, listelerin sayımını yaptırır ve
sonucu bir tutanakla belirler.
b) Sayım sonucu hangi başkan adayının listesi diğerlerinden çoksa, o listede adları
yazılı olan kişiler, listede aday gösterildikleri organlara seçilmiş olur.
c) Genel Kurul Divan Başkanı seçim sonuçlarını Genel Kurul’a açıklar.
d) Aday listeler arasında oyların eşit dağılması halinde, Genel Kurul Divan Başkanı
tarafından Başkan adaylarının isimlerinin yer aldığı açık oylama yöntemi ile kazanan
belirlenir. (yapılacak açık oylamada sonuç değişmezse kur’a yöntemi ile kazanan
belirlenir)
e) Aynı usul (27.5. b-c-d) bağımsız Denetim Kurulu adayı çıkması halinde, Denetim
Kurulu seçimi için de geçerlidir.
f) Yeni seçilen Yönetim Kurulu ile eski Yönetim Kurulu üyeleri, aralarında yapılması
zorunlu devir teslim için, Genel Kurul Divan Başkanı’nca, en geç iki gün içinde, günü
ve saati belirlenerek eski ve yeni yönetim Bursaspor Basketbol’un merkezinde
toplantıya çağırılır.
g) Yeni Yönetim Kurulu, Dernekler Yasası’na uygun olarak, organlara seçilenleri, yasal
sürede Bursaspor Basketbol’un merkezinin bulunduğu mülki amirliğe bildirmek
zorundadır.
27.6 Oy Sayımına ve Sonuçlarına İtiraz
Genel Kurul’a katılan ve oy hakkı bulunan üyeler, sayım ve seçim sonucuna, Genel Kurul
toplantısı kapatılmadan önce, Genel Kurul Divan Başkanı’na yazılı olarak itirazda
bulunabilir. Yapılan itiraz haklı görülür ise, bütün sandık görevlileri ve başkan adaylarının
gözlemcilerinin iştiraki ile kamera kaydı yapılarak yeniden sayım ve döküm yapılır, bu sonuç
kesindir.

İBRA OYLAMASI VE SONUÇLARI

MADDE 28- Seçimli genel kurullarda, organların seçimine ilişkin oylamaya geçilmeden
önce, mevcut yönetim döneminin idari ve mali açıdan bir bütün olarak ibrası için oylama
yapılır. Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri kendileri hakkında yapılan ibra oylamasına
katılamaz.
28.1 İbra Oylamasının Usulü
İbra, açık oylama şeklinde yapılır. Genel Kurul Divan Başkanı’nın gerekli görmesi
durumunda gizli oylama da yapılabilir, ibra ile ilgili karar, Genel Kurula katılan ve oy
kullanma hakkına sahip üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.
28.2 İbra Edilmeme Durumunda Yapılacaklar
Genel Kurulda yapılan oylama neticesinde, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu ibra
edilmezse;
a) Yeni seçilen Denetim Kurulu, 15 gün içerisinde ibra gündemi ile olağanüstü olarak
toplanır.
b) İbra edilmemiş Yönetim Kurulu’nun görev aldığı tüm süreç için inceleme başlatılır.
Denetim Kurulu, yapacağı inceleme ile birlikte bir bağımsız denetim kuruluşuna da
inceleme raporu hazırlatır.
c) Bağımsız denetim kuruluşlarına hizmetleri karşılığı yapılacak ödemeler, Bursaspor
Basketbol bütçesinden karşılanır.
d) Bursaspor Basketbol ‘un tüm organları tarafından, yapılacak veya yaptırılacak
inceleme ile ilgili olarak, her türlü bilgi ve belge Denetim Kuruluna verilmek
zorundadır.
e) Denetim Kurulu, ibra edilmeyen dönemdeki Denetim Kurulu raporlarını da
inceleyerek, bu dönemde görev başında bulunan Denetim Kurulu’nu da kapsayacak
şekilde incelemesini genişletilebilir.
f) Denetim Kurulu, yaptığı inceleme neticesinde ibra edilmeyen organların hesap ve
işlemlerinde ihmal, kusur veya kast ile oluşan usulsüzlükler tespit etmesi halinde,
kulübün haklarının korunması yönünde hukuki ve cezai süreç başlatılması için
Yönetim Kuruluna bildirimde bulunur.
g) Yönetim Kurulu bu bildirim üzerine, 30 (otuz) gün içerisinde hukuki ve cezai süreç
başlatılmasına ilişkin karar almak zorundadır.
h) Denetim Kurulu tarafından, hukuki veya cezai sürecin başlatılması ile ilgili olarak
Yönetim Kuruluna bildirimde bulunulması ile birlikte, Bursaspor Basketbol
Başkanı’nın, ibra edilmeyen organlarda görev alan kişilerden birisi olması
durumunda, 30 (otuz) gün içerisinde Olağanüstü Seçimli Genel Kurula gidilmesi
zorundadır.
i) Başkan dışında, ibra edilmeyen organlarda görev alan kişi, Bursaspor Basketbol’un
mevcut organlarında halen görevli ise Denetim Kurulu tarafından yapılan bildirimi
takip eden ilk toplantıda, bu kişinin organlardaki üyeliği düşürülür ve yeri yedek
listedeki üyelerden tamamlanır.
j) Denetim Kurulu Üyesi olup ibra edilmeyen organlarda görev alan kişinin üyeliği, ilk
toplantıda düşürülür. Yeri yedek listedeki üye ile tamamlanır.
k) Denetim Kurulunun hukuki veya cezai süreç başlatılmasına ilişkin bildirimi ile; tüm
inceleme dosyası ve raporlarla birlikte ihmal, kusur ve kastı bulunan kişiler
hakkında, Yönetim Kurulu gerekli disiplin soruşturmasının yaparak disiplin cezası
tayini ile ilgili karar almak zorundadır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
YÖNETİM KURULU
YÖNETİM KURULUN OLUŞUMU

MADDE 29 –Yönetim Kurulu 7 kişiden oluşur. Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda,
Yönetim Kurulu için dört kişi de yedek üye olarak seçilir. Yönetim Kurulu, ilk Olağan ya da
Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’na kadar görev yapar.
Yönetim Kurulu en az ayda 1 (bir) kez, Başkan tarafından belirlenen yer, gün ve saatte
toplanır.
Yönetim Kurulu toplantılarında alınan tüm kararlar, Yönetim Kurulu üye tamsayısının salt
çoğunluğu ile alınır. Oylamada eşitlik olması durumunda Yönetim Kurulu Başkanı’nın
kullandığı oy yönünde karar alınır.
29.1 Üyelikten Çekilme
Yönetim Kurulu üyeliğinden çekilme yazılı olarak yapılır. Çekilme, Yönetim Kurulu’nun ilk
toplantısında görüşülür ve karara bağlanır. Başkan, yedek üyelerden birini, yedek liste
sırasına bağlı kalmaksızın Yönetim Kurulu üyeliği görevine çağırır.
29.2 Görev Bölümü
Yönetim Kurulu ilk toplantısında; kulübe ilişkin bütün işlerin düzenli bir şekilde
yürütülebilmesi amacıyla kendi içinden;
a) 1 (bir) As Başkan (ikinci Başkan)
b) 1 (bir) Mali işlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi (Sayman Üye)
seçer ve Yönetim Kurulu üyeleri arasında, stratejik yönetim planına uygun şekilde
ekonomik, sportif, idari ve sosyal alanlarla ilgili bir ya da birden fazla görevle yetkilendirerek
iş bölümü yapabilir.

YÖNETİM KURULUNUN YETKİ VE GÖREVLERİ

MADDE 30 – Yönetim Kurulu, Bursaspor Basketbol’u temsil ve ilzam eden yürütme
organıdır. Temsil yetkisini üyelerden bir veya birkaçı ya da bir üçüncü kişi aracılığı ile
kullanabilir.
30.1 Yönetim Kurulu’nun Yetki ve Görevleri
a) Bursaspor Basketbol’u temsil etmek, bütçe ve tüzük hükümleri çerçevesinde ödeme
ve borçlandırma yapmak, gerektiğinde kulübün hak, alacakları ve borçları
bakımından aynî ve nakdi her türlü teminat vermek,
b) Bursaspor Basketbol’u kurumsal yönetim ilkelerine uygun, şeffaf, denetlenebilir ve
hesap verebilir bir yönetim anlayışı ile yönetmek,
c) Basketbol branşı ile ilgili çalışmaların yürütüleceği Bursaspor Basketbol Sportif
Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu’nu (İcra Kurulu’nu), üyelerinden biri “Bursaspor
Kulübü Derneği tarafından yazılı olarak bildirilecek yönetici” olmak üzere atamak
(Bursaspor Kulübü Derneği temsilci yöneticisi, Bursaspor Kulübü Derneği’nin
görevde bulunan Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu asıl üyeleri arasından
belirlenen kişidir. Bursaspor Basketbol Sportif Hizmetleri A.Ş.’deki görevi,
Bursaspor Kulübü Derneği’ndeki fiili görev süresi ile sınırlıdır. Bursaspor Kulübü
Derneği, alacağı Yönetim Kurulu kararı ile temsilci yönetici değişikliğine gidebilir.)
d) Kulübün 5 yıllık stratejik plan dönemi sona ermiş ise yeni dönem stratejik planını
hazırlamak ve stratejik planda uygun görüldüğü takdirde revizyona gitmek;
e) Her yıl/sezon sonunda, planlanmış işleri ve hedeflerin ulaşılma seviyelerini ve
sonuçlarını inceleyerek değerlendirmek, iyileştirmeler yapmak ve faaliyetlerin
sürekli iyileşmesini – gelişmesini sağlamak,
f) Yönetim Kurulu üyeleri dışından bir genel sekreter ve teknik heyet ile yönetim
arasında köprü vazifesi görecek (profesyonel üst düzey sporculuk geçmişi veya en
az A lisansı sahibi olan; tercihen spor yöneticiliği eğitimi almış) bir genel menajer
atamak, görev ve yetkilerini belirlemek, profesyonel üst yöneticileri atamak, görev
ve sorumluluklarını belirlemek, Bursaspor Basketbol’un işlerinin yürütülmesi için
gerekli çalışan kadrolarını saptamak, çalışanları işe almak, ücretlerini belirlemek ve
işten çıkarmak, mevzuata uygun usullerle gerektiğinde hizmet satın almak,
g) Tüzüğün uygulanması için gerekli gördüğü yönergeleri, yürürlüğe koymak, sporcular
ve çalışanlar hakkında çalışma ve disiplin yönergesi ile idari ve mali işler hakkında
gerekli yönergeleri çıkartmak ve bu kurallara uymayanlar hakkında gerekli kararları
almak,
h) Bu tüzüğün ‘Disiplin Suçları ve Cezaları’ başlıklı maddelerinde belirlenmiş tutum ve
davranışlarda bulunanlar hakkında uyarma, izleyici üye durumuna düşürme ve kesin
çıkarma cezalarına karar vermek (keskin çıkarma cezası kararı alınması halinde,
oylanmak üzere ilk genel kurul toplantı gündemine dâhil etmek),
i) Kamu ve özel kuruluşlarda Bursaspor Basketbol’un temsilcisi olacak kişi veya
kişileri belirlemek,
j) Genel Kurul toplantılarının çağrısını yapmak,
k) Bursaspor Basketbol’un amaçları doğrultusunda, kulüp üyeleri arasından ihtisas ve
çalışma komisyonları oluşturmak, lağvetmek, görev, yetki ve sorumluluklarını tespit
etmek,
l) Faaliyet raporunu; iştiraklerin mevcut borç ve gelir-gider durumunu; bütçe
tasarısını; son iki yılın tahmini ve gerçekleşen gelir gider bütçelerini; derneğin ve
spor branşlarının / spor şubelerinin harcamalarını, yatırım gereksinimlerini, kesin
hesaplarını, ilgili mevzuatlara uygun olarak ve bir önceki Genel Kurul toplantısında
kabul edilen bütçe ile karşılaştırmalı bir biçimde bölüm, kesim ve maddelerine göre
ayrıntılı olarak hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak,
m) Bursaspor Basketbol’un menfaatleri doğrultusunda, şirketlere kurucu ortak olarak
katılmak veya şirket kurmak, kurulu şirketlerden hisse almak, şirketlerin yönetim,
denetim ve diğer organlarında yer almak, temsil etmek ve temsil edilmeyi sağlamak,
n) Basketbol dışındaki diğer spor branşlarının, şubelerinin kurulması ile ilgili karar
vermek, bunların devri veya kapanması için Genel Kurul’dan yetki istemek,
basketbol branşı ve Bursaspor Basketbol Sportif Hizmetleri A.Ş. ve diğer iştirakler
hakkında genel kurulun vereceği kararları uygulamak;
o) Amaç kapsamında yardımlaşma ve dayanışma kuruluşlarının, sandıkların, vakıfların
kurulmasına yada kapatılmasına karar vermek,
p) Mevcut sportif ve sosyal tesisler ile iktisadi işletmeleri yönetmek, yenilerinin
açılmasına karar vermek, kulübün mülkiyetine veya kullanma hakkına sahip olduğu
taşınmazların kişilere veya iştiraklere kiraya verilmesi, tahsis edilmesi, bu taşınmaz
mallarla ilgili işletme ve ortaklık sözleşmesi yapılması, mükellefiyet tesisi
konularında karar vermek,
r) Bursaspor Basketbol adı ve imtiyaz sahibi olunan imaj haklarını kullanan taraftar
derneklerinin / topluluk ve platformlarının, Bursaspor Basketbol ismi ve imtiyaz
sahibi olunan imaj haklarını kullanması konusunda onay vermek, Bursaspor
Basketbol’un temel değerlerini, etik ve kültürünü taraftar kuruluşları ile birlikte
oluşturmak,
s) Üyelik için yapılan başvurulara ilişkin, üyeliğin kabulüne veya reddine karar vermek,
üyeliğe kabul edilen bir kişiye yapılan itirazı görüşmek. İşbu tüzükte belirlenen giriş
ödentisi ve yıllık ödenti hadleri çerçevesinde ödenti miktarlarını belirlemek. Yıllık
ödentisini tüzükte belirtilen zamanlarda ödenmemesi sebebiyle, üyeliği düşenlerin
kararını almak,
t) Bursaspor Basketbol’un tüm mali ve idari işlerini yürütmek, bu amaçla Kulüp Bilgi
Yönetimi Sistemini dijital ortamda kurmak, yönetmek, korumak, geliştirmek,
mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
30.2 Yönetim Kurulu Başkanı’nın Yetki ve Görevleri
Yönetim Kurulu Başkanı; kulüp üyeleri arasından üç yıl için Genel Kurul tarafından seçilir.
Görev ve yetkileri şunlardır;
a) “Bursaspor Basketbol Kulübü Başkanı” sıfatıyla, Bursaspor Basketbol ve Yönetim
Kurulu’nu tüzel ve özel kişilere, tüm kurum ve kuruluşlara karşı temsil ve ilzam eder.
b) Bursaspor Basketbol’u sorumluluk ve yükümlülük altına sokan sözleşmeleri yönetim
Kurulundan yetki alarak imzalar. Mevzuatın kendisine verdiği işleri yapar ve yetkileri
kullanır.
c) Bursaspor Basketbol Yönetim Kurulu Başkanı; yetkilerini, taraftarlar, üyeler ve
sporcular arasında, sevgi ve dayanışmayı kurmak ve geliştirmek,
BURSASPORLULUK sevgisini yaymak, Bursaspor Basketbol’un amacı
doğrultusunda geleceğe yönelik vizyonunu oluşturmak için kullanır.
30.3 As Başkanı’nın Yetki ve Görevleri
As Başkan, Başkan’ın bulunmadığı hallerde, Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda idari
işlerde tek başına, mali işlerde Mali işlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi (Sayman Üye)
ile birlikte kulübü temsil ve ilzam eder. Bursaspor Basketbol Yönetim Kurulu Başkanı’nın
vekilidir. Mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapar ve yetkileri kullanır.
30.4 Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi’nin (Sayman Üye) Yetki ve
Görevleri
Mali işlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi (Sayman Üye), kulübün mali işlerini yürütür.
Görev ve yetkileri şunlardır;
a) Başkan’ın bulunmadığı hallerde, mali işlere ilişkin konularda, As Başkan ile birlikte
kulübü temsil ve ilzam eder.
b) Bütçenin uygulanmasından sorumlu olup, bütçesinde ödenek olmadan veya
Yönetim Kurulu kararı bulunmadan, yapılan ödeme ve harcamalardan ödeme amiri
olarak hukuken sorumlu olur.
c) Muhasebe personelinin görev ve yetkilendirilmesi Mali işlerden Sorumlu Yönetim
Kurulu Üyesi’nin önerisi doğrultusunda, Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Muhasebe
personeli, Mali işlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi’ne karşı sorumludur.
Muhasebe yetkilisinin görev alanı dışına çıkan ödemeler, Mali işlerden Sorumlu
Yönetim Kurulu Üyesi’nin imzası bulunmadan yapılamaz.
d) Mali işlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi, yapılacak ödemelerle ilgili listeyi
Yönetim Kurulu’na sunar.
e) Mali işlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi, talep halinde muhasebe kayıtlarını
Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin incelemelerine sunar.
f) Mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapar ve yetkileri kullanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
DENETİM KURULU
DENETİM KURULU’NUN OLUŞUMU

MADDE 31 – Denetim Kurulu, Bursaspor Basketbol’un tüzükte gösterilen amaç ve amacın
gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet
gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata uygun olarak tutulup
tutulmadığını denetleyen kuruldur.
Denetim Kurulu, Kurul Başkanı’nın çağrısı ile belirleyeceği yer ve zamanda en az ayda bir
kez toplanır.
31.1 Denetim Kurulu’nun Seçilmesi
Denetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen 3 (üç) asıl ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur.
Denetim Kurulu seçimi ayrı bir sandıkta gerçekleşir. Oy pusulaları ayrı bir kabinde tutulur.
Seçilen Denetim Kurulu üyelerine görevleri süresince, Bursaspor Basketbol’da başka hiç
bir görev verilemez. Seçilen Denetim Kurulu, yapacağı ilk toplantıda aralarından bir başkan,
bir yazman üye seçer; bu seçim sonuçlarını Yönetim Kurulu’na bildirir.
31.2 Denetim Kurulu Üyeliğinden Çekilme
Denetlim Kurulu üyeliğinden çekilme, yazılı olarak yapılır, ayrıca Yönetim Kurulu’na
bildirilir.
Denetim Kurulu Başkanı ya da Başkan görevden çekilmişse yazmanı, boşalan kurul üyeliği
için, ilgili listedeki sıralamaya göre yedek üyeyi göreve çağırır.

İÇ DENETİM

MADDE 32 – Bursaspor Basketbol’da iç denetim esastır. Genel Kurul, Yönetim Kurulu
veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim
kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Denetim Kurulu’nun bağımsız denetim yaptırması
halinde bu konudaki harcama Bursaspor Basketbol bütçesinden karşılanır. Genel Kurul,
Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim
Kurulu’nun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Aynı bağımsız denetim firması veya
iştiraklerinden en fazla iki kez üst üste hizmet alımı yapılabilir.
Denetim Kurulu, çalışmalarında Yönetim Kuruluna karşı bağımsızdır. Denetim Kurulu
üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların Bursaspor Basketbol yetkilileri
tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, kuruluşları ve eklentilerine girme
isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

DENETİM KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 33 – Denetim Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır;
a) Bursaspor Basketbol’un, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi
için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda, faaliyet gösterip
göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata uygun olarak tutulup
tutulmadığını, Bursaspor Basketbol tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre
ve 6 (altı) ayı geçmeyen aralıklarla denetlemek,
b) Denetim sonuçlarını bir rapor halinde, Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel
Kurul’a sunmak,
c) Genel Kurul’un toplantılarda alınan gerekçeli karar ile kendisini göreve çağırdığı
hallerde, ilgili konuda denetim görevini icra etmek,
d) Yaptığı denetimler neticesinde; mevzuata aykırı veya amaç dışı uygulamalar ile
kulübün mali yapısının bozulduğunun tespit edilmesi halinde, Yönetim Kurulu’ndan
bu aykırılıkların giderilmesini talep etmek, Yönetim Kurulu tarafından aykırılık 1 (bir)
ay içinde giderilmediği takdirde, Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağırılması
için Yönetim Kurulu’na bildirim yapmak,
e) Denetim görevini yerine getirirken, eksik ve kurallara aykırı göreceği hususları ilgili
mercilere ve Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirmek,
f) Gerekli görülen hallerde Genel Kurul’u toplantıya çağırmasını Yönetim Kurulu’ndan
yazılı olarak istemek ve konu ile ilgili üyeleri bilgilendirmek,
g) Bursaspor Basketbol’a bağlı şirketlerde denetim yaparak, raporlarım Yönetim
Kurulu Başkanlığı’na sunmak,
h) Kulüp şirketleri ve kulübe bağlı olmasa da ürün ve faaliyetlerinde Bursaspor
Basketbol ismini, imtiyaz ve lisansiye hakkını kullanan şirketleri, kulübü ilgilendiren
hususlarda denetlemek,
i) Yönetim Kurulu tarafından davet edilme durumunda, Yönetim Kurulu toplantılarına
katılmak ve bu toplantılarda görüş bildirmek,
j) Genel Kurul’da ibra edilmeyen organların hesap dönemleri ile ilgili inceleme yapmak
ve bağımsız denetim kurumlarına inceleme yaptırmak ve çıkacak neticeye göre, ibra
edilmeyen organlar hakkında hukuki ve cezai süreç başlatılması için Yönetim
Kurulu’na yazılı bildirimde bulunmak,
k) Denetim Kurulu’nun görevi kapsamındaki konularda, üyeler tarafından yapılan yazılı
başvuruları incelemek ve değerlendirmek,
l) Kurumsal yönetimin tesisi, şeffaflığın sürdürülmesi ile ilgili tespitlerini Yönetim
Kurulu’na yazılı olarak sunmak ve risk yönetimi raporu oluşturarak Yönetim
Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurul’a sunmak,
m) Mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

BURSASPOR BASKETBOL KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ – 43
DÖRDÜNCÜ KISIM
DİĞER HÜKÜMLER
BİRİNCİ BÖLÜM
MALİ HÜKÜMLER
KULÜBÜN GELİRLERİ

MADDE 34 – Bursaspor Basketbol adına her türlü para tahsilatı, alındı belgesi veya fatura
karşılığında yapılır. Kulübün gelirleri şunlardır:
a) Üyelik giriş ödentisi ve yıllık ödenti,
b) Sporcu geçici ve kesin transferleri ile sportif faaliyet ve operasyonlardan elde edilen
gelirler,
c) Her çeşit spor müsabaka ve yarışma gelirleri,
d) Kamu kuruluşlarından, Basketbol Federasyonu’ndan ve diğer federasyon ve
birliklerden alınacak hak ve yardımlar,
e) Kulübün malvarlığından elde edilecek gelirler,
f) Yurt içinde ve yurt dışında kurduğu ya da pay sahibi olduğu şirketlerden alacağı kâr
paylan, temettüler,
g) Kulüp tarafından yapılan yayınlar, televizyon yayın hakkı gelirleri, düzenlenecek
piyango, balo, eğlence, temsil, konser, konferans gibi faaliyetlerden sağlanan
gelirler,
h) Her çeşit isim hakkı ve fikri sınai mülkiyet gelirleri,
i) Reklam ve sponsorluk gelirleri,
j) Bağışlar ve yardımlar,
k) Diğer çeşitli gelirler.

BÜTÇE, BORÇLANMA VE HARCAMA USULÜ

MADDE 35 – Bursaspor’un her türlü mali işleri, genel muhasebe ilkelerine uygun olarak;
bu tüzüğe göre Genel Kurul’da kabul edilen bir bütçe ile tâbi olunan mevzuatlar ve bağlı
bulunulan federasyonların talimatlarına göre yürütülür.
Bütçe dışı harcama yapılamaz. Bu hükme aykırı hareket eden Yönetim Kurulu, yaptıkları
bütçe dışı harcamanın tamamından müştereken ve müteselsilen sorumludur.
35.1 Bütçe ve Borçlanma Prensipleri
Bursaspor Basketbol, bütçe prensipleri ve ek bütçe hazırlanmasına ilişkin esaslar şunlardır;
a) Yönetim Kurulu, kural olarak bütçeyi aşan harcama yapmamaya özen göstermek
zorundadır. Bütçenin %25’ten fazla aşılması halinde, Olağanüstü İdari ve Mali Genel
Kurul toplantısı ile aşan kısım için talep edilen miktar onaya sunulur. İşbu tüzükte
belirtilen hükümler dışındaki bütçe dışı harcamalar ancak Genel Kurul’ca kabul
edilebilecek ek bütçe ile yapılabilir. (Taşınmazlar için, gelecek dönemlere sarkacak
yatırım ve harcamalar istisna tutulur.)
b) Bütçe dışında borçlanmayı gerektiren yatırımlar söz konusu olduğunda, Yönetim
Kurulu bu borçlanma için Genel Kuruldan yetki almak zorundadır.
c) Yönetim Kurulu bütçenin fasıl ve maddeleri arasında aktarma yapabilir. Ancak,
altyapı ve basketbol branş bütçelerinden diğer kalemlerine azami %25 oranında
aktarma yapılabilir.
d) Yönetim Kurulu Üyelerinin, Bursaspor Basketbol’a borç vermiş oldukları yönetici
katkıları Türk Lirası üzerinden verilir. Döviz üzerinden verilmesi halinde o günkü T.C.
Merkez Bankası kuru esas alınarak Türk Lirası para birimine sabitlenir ve TL para
birimine çevrilerek kayıtlara alınır.
e) Borçlanmalara ait Yönetim Kurulu Kararı hakkında mevzuat hükümleri uygulanır.

İKİNCİ BÖLÜM
DİĞER HÜKÜMLER
İŞTİRAKLER

MADDE 35 –Bursaspor Basketbol Kulübü Derneği’ne bağlı şirket ve kuruluşların yönetimlerine Yönetim
Kurulu veya Yönetim Kurulu dışından atanan kişiler, görevlerini iş bu tüzükte üyeler ve
seçimle iş başına gelen organların yönetimleri için düzenlenmiş hükümlere göre ve aynı
sorumlulukta ilgili mevzuat çerçevesinde yapar.

BURSASPOR BASKETBOL KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ – 45
GEÇİCİ MADDELER
BURSASPOR BASKETBOL KULÜBÜ DERNEĞİ KURULUŞ SÜRECİ
YETKİLENDİRMESİ
GEÇİCİ MADDE – 1

İlk Seçimli Olağan Genel Kurul gerçekleştirilmesine kadarki süreçte, gerekli prosedürlerin
tamamlanması, Yönetim Kurulu ve diğer organların sorumluluk alanındaki yetkilerin
kullanılması ve harcamaların yapılması hususunda kurucu heyet müteselsilen sorumlu ve
tam yetkilidir. Bu maddenin geçerliliği ilk Seçimli Olağan Genel Kurul’da seçilecek
organların göreve başlaması ile son bulur.

İLK GENEL KURUL VE ÜYE ALIM SÜRECİ
GEÇİCİ MADDE – 2

Bursaspor Basketbol Kulübü Derneği kurulmasına müteakip, Madde 9.2’de tanımlanmış
üyelik başvuru döneminden istisna ve bir defaya mahsus olmak üzere; 7 gün içerisinde
duyuruya çıkılarak, “asıl veya izleyici fark etmeksizin Bursaspor Kulübü Derneği üyeleri
arasından (referans aramadan)” ve “Bursaspor Kulübü Derneği’nde 2 yılını dolduran 2
üyeden referans almak koşuluyla, Bursaspor Kulübü Derneği üyesi olmayan kişilerden”
belirlenecek 14 günlük sürede) yapılacak başvuruları kurucular heyeti değerlendirmeye alır
ve takip eden 14 gün içerisinde gerçekleştirilen başvurular incelenerek sonuçlandırılır.
2021 yılında yapılacak ilk Olağan İdari ve Mali Genel Kurul toplatısına kadar (kuruluş
sonrasındaki istisnai üye alım dönemi) ve 2021 Ocak üye alım döneminde üye olan kişilere;
yeni üyeliği kapsayan Madde 6.1’in ilk paragrafı (izleyici üyelik süreci) uygulanmaz; bu
üyeler doğrudan asıl üye statüsü kazanır.
Yine bu dönemde üye olanlardan organlara adaylık ile ilgili kıdem şartı aranmaz.

GİRİŞ ÖDENTİSİ VE YILLIK ÖDENTİ

2020 yılı için Madde 11 kapsamında uygulanacak giriş ödentisi 500 TL, yıllık ödenti ise 200 TL olarak uygulanır.

15 Yorum Onay bekleyen yorum yok

 1. Millet teansfer yapar bizim admine de yazık yaptığı habere bak tüzük de çok umrumuzdaydı ya bizimde transferin son günün de ayrıca erkan kamat tahtayı açamadı ya derhal istifa etsin egolu mustafa er de gitsin mustafa gönden geri gelsin ölceksek böyle ölelim

  16
  18
  1. @Kara17 yorumuna yanıt olarak

   Kardeşim iyimisin basketbol en az futbol kadar önemli ve bu takim avrupaya gidiyor şuan futbol takimin besiktasa agir bir şekilde yenilir lakin bu takim besiktasa kök sökturuyor neyin kafasini yaşıyorsun işine gelmediyse girmezsin bu habere olur biter…

   8
   5
 2. Arkadaşlar bu sadece merhum başkanımız Yazıcı’dan sonra gelen beceriksiz ya da kötü niyetli idareciler yüzünden futbol takımımızın düştüğü maddi çöküşten basketbol takımımızı ayırıp, muhtemel kötü durumlardan en azından basketbol şubesini kurtarmak için yapılmış bir çalışmadır. Arma, bağlılık, her şey aynı. Yeni kurulduğu halde futbol takımının kuruluş yılı olan 1963’ü, renklerini, kuruluşunda birleşen takımları esas alıyor. Tüzük buraya bilgilenmemiz için iyi niyetle konmuş. İlgilenmeyen okumaz. Lütfen bilir bilmez sallamayalım. Sezer Sezgin Bey kardeşimiz bu işi mükemmel olarak yürüyor, köstek değil, destek olalım. Lütfen. Saygılar, kendisine ve destekleyenlere…

  15
  8
  1. @Mustafauğur16 yorumuna yanıt olarak

   Aynı kalacakmış renkdaşım. . Forma rengi yeşil beyaz ama gerek görülürse üçüncü bir renk olabilirmiş. . Kuruluş yılı yine aynı 1963. . Amblemi aynı diğer tarafında ay yıldız Bayrağımız ızın logosu olacakmış. Yine 1963 yılında kurulur iken 5.takımımızın kısaca her şey aynı renkdaşım. Tek fark BURSASPOR BASKETBOL TAKIMI. . Adı altında mücadele edecek. . Umarım seni aydınlatabilmişimdir. . Kal sağlıcakla. ..

   12
   4
 3. Mâli konularda ki kurallar iyi belirlenmiş. Mali kaynakların %25 lik kısmını geçmeyecek borçalanma sınırı yazılması akıllıca atılmış ileriye dönük bir adım. Bursaspor kulübünün bu halde batık olmasının nedeni tüzükte bulunan mali maddelerin yetersiz ve yönetimleri sorumluluk altına almaması nedeniyledir. Aynı hata yapılmamış ve Bursaspor Basketbol kulübü tüzüğü çok iyi yazılmış. Yani Basketbol kulübüne gelen yönetim idari ve mali anlamda bir sorun olduğunda ceketini alıp gidemiyor, malesef futbol kulübümüzde batıran cekerini alıp çıkıp gidiyor. Tüzüğü hazırlayanları tebrik ederim.

  3
  2
 4. Ben bu isten bir sey anlamadim. Bu hali ile tofastan bir farki yokki. Resmi olarak ayri bir dernek ve klup kurulmus.

  1
  5
 5. tarihte gorulmemis hirsizliklar sonucu klup batmis taraftar hala bir umut transfer bekliyor , gercekten cok safiyaneyiz biz ..bu duruma dusuren hirsizlar hepiniz..

  1
  2
 6. Ben bu tüzükte özetle şunu almadım, eğer futbol kulübü sezon sonu sıkıntı yaşarsa, basketbol derneğine devredilir futbol branşı bu dernekle devam eder. İyi mantık bence. Bu da bir seçenek. Madde 4 buna açık gibi duruyor.

  1
  2

Bir yorum yazın

Lütfen bir isim/rumuz ve yorum yazın.

Kayıtlı bir kullanıcıyı yorumunuza etiketlemek(mention) için yorumunuzun içerisine örnek @bursasporluyuz şeklinde kullanıcı adını yazabilirsiniz.

Başa dön tuşu