Başkan Petraglia Fernandao’yu Soruyor..

 Başkan Petraglia, futbolcunun İstanbul’daki menajeri Uram’ı aradı. “Galatasaray ile görüştük” yanıtını aldı. Gelişmelerin bildirilmesini istedi.

Bur­sas­por'da ki­ra­lık oy­na­yan Fer­nan­da­o'nun se­zon so­nun­da han­gi ta­kı­ma gi­de­ce­ği­ni ku­lü­bü At­le­ti­co Pa­ra­na­en­se yet­ki­li­le­ri de me­rak edi­yor. Trans­fer ile il­gi­li ge­liş­me­ler Tür­ki­ye­’de de il­giy­le ta­kip edi­li­yor.

 

At­le­ti­co Pa­ra­na­en­se Baş­ka­nı Ma­ri­o Cel­so Pet­rag­li­a, Tür­ki­ye'de bu­lu­nan Bre­zil­ya­lı oyun­cu­nun me­na­je­ri Edu­ar­do Uram'ı     ara­ya­rak trans­fer­de­ki son du­ru­mu sor­du. Me­na­jer, Pa­ra­na­en­se baş­ka­nı­na "Ga­la­ta­sa­ray ile bir gö­rüş­me­miz ol­du. Ama net bir şey yok. Res­mi­yet ka­za­nır­sa si­zi bil­gi­len­di­re­ce­ğim" di­ye ce­vap ver­di. Pet­rag­li­a'nın oyun­cu­su ile il­gi­li son du­ru­mu­nu me­rak et­me­si Fer­nan­da­o'yu iyi bir ra­ka­ma sat­ma­yı dü­şün­dük­le­ri­ni or­ta­ya koy­du.

BURSASPOR İLE GÖRÜŞÜLDÜ

 

Bi­lin­di­ği gi­bi Fer­nan­da­o, sa­tın al­ma op­si­yo­nu ile bir­lik­te Bur­sas­por'da se­zon so­nu­na ka­dar ki­ra­lık du­rum­da. Ye­şil-Be­yaz­lı­lar op­si­yon hak­kı­nı kul­lan­mak için 5 mil­yon eu­ro öde­mek zo­run­da. Bur­sa­por yö­ne­ti­mi bu ra­ka­mın al­tın­da bu işi bi­tir­me­yi plan­lı­yor­du. An­cak Ga­la­ta­sa­ray'ın dev­re gir­me­siy­le bu ola­sı­lık or­ta­dan kalk­tı. Fer­nan­da­o'nun me­na­je­ri Uram, Bur­sas­por yet­ki­li­le­riy­le de gö­rüş­tü ama net so­nuç çık­ma­dı. Fe­ner­bah­çe'nin Fer­nan­da­o için henüz bir gi­ri­şi­mde bulunmadığı öğrenildi.

 

Bugün

Bir yorum yazın

Kayıtlı bir kullanıcıyı yorumunuza etiketlemek(mention) için yorumunuzun içerisine örnek @bursasporluyuz şeklinde kullanıcı adını yazabilirsiniz.

Başa dön tuşu